1.    DISPOZIȚII GENERALE

 

 • Prezenta Politică a fost elaborată având în vedere Legea 361/2022 privind protecţia avertizorilor în interes public și stabilește procedura de raportare internă aplicabilă la nivelul DELIVERY SOLUTIONS S.A(„Societatea” sau „SAMEDAY”) privind Încălcările listate mai jos la punctul 1.2.

Pentru claritate, prezenta Politică NU se va utiliza pentru:

 • a sesiza evenimente care reprezintă o amenințare imediată la adresa vieții sau a proprietății (în măsura în care este necesară asistență de urgență se va apela numărul unic de urgență național sau se vor contacta autoritățile competente, după caz);
 • efectuarea de petiții individuale ale salariațiilor sau plângeri în legătură cu conflicte individuale de muncă (în acest caz se va utiliza procedura dedicată prevăzută în Regulamentul Intern al Societății);
 • efectuarea de reclamații în calitate de consumator;
 • depunerea uneri cereri sau solicitări, în temeiul Regulamentului european 679/2016 –

GDPR, în calitate de persoană vizată. Pentru astfel de solicitări vă rugăm să transmiteți solicitarea dumneavoastră la adresa de e-mail

[email protected], sau prin poștă sau curier la adresa Globalworth Square, etaj 6&7, Strada Gara Herăstrău nr.6, Sector 2, București – cu mentiunea: în atenția Responsabilului cu protecția datelor.

 • efectuarea de acuzații false sau pentru a ridica motive de preocupare, altfel decât cu bună-credință.

1.2. Încălcările ce pot să fie raportare utilizând canalul de raportare descris la art. 4.3.1, includ faptele care constau într-o acţiune sau inacţiune care reprezintă:

 • acte de fraudă, acte de mită sau corupție;
 • încălcări ale legislației aplicabile privind prevenirea spălării banilor şi a finanţării terorismului, sancțiunile și controlul exporturilor;
 • încălcări ale legislației privind concurența, emisă la nivel local;
 • încălcări ale normelor de protecție a mediului, sănătate și siguranță;
 • încălcări ale drepturilor omului;
 • nerespectări altor dispoziţii legale care privesc domeniile: achiziţii publice; serviciile, produsele şi pieţele financiare; siguranţa şi conformitatea produselor; siguranţa transportului; protecţia radiologică şi siguranţa nucleară; siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale, sănătatea şi bunăstarea animalelor; protecţia consumatorilor; protecţia vieţii private şi a datelor cu caracter personal şi a securităţii reţelelor şi sistemelor informatice;

 

 • încălcări care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum sunt menţionate la art. 325 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene şi cum sunt detaliate în măsurile relevante ale Uniunii Europene, încălcări referitoare la piaţa internă, menţionate la art. 26 alin. (2) din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene, inclusiv încălcări ale normelor Uniunii Europene în materie de concurenţă şi de ajutoare de stat, precum şi încălcări referitoare la piaţa internă în ceea ce priveşte actele care încalcă normele privind impozitarea societăţilor sau mecanismele al căror scop este obţinerea unui avantaj fiscal ce contravine obiectului sau scopului dreptului aplicabil în materie de impozitare a societăţilor,
 • chiar dacă nu reprezintă încălcări ale legislației:
  1. încălcări ale Codului de conduită sau oricăror alte politici și proceduri interne, inclusiv cele aplicabile la nivelul grupului de societăți din care face parte Societatea.
  2. conflicte de interese potențiale sau reale;
  3. cazuri de discriminare sau hărțuire, de orice tip și întemeiate pe orice criteriu;
  4. încălcări ale confidențialității, utilizare necorespunzătoare a informațiilor confidențiale;
  5. evidențe financiare și nefinanciare necorespunzătoare;
  6. utilizarea necorespunzătoare a resurselor Societății;
  7. utilizarea abuzivă a informațiilor privilegiate;
 • represalii împotriva oricărui
  • Societatea își reafirmă angajamentul de a menține cel mai înalt nivel de etică, având zero toleranță față de Încălcări.

 

1.3   Prezenta Politică este aplicabilă:

 

 • salariaților SAMEDAY, indiferent de tipul de contract individual de muncă încheiat cu Societatea (contract individual de muncă pe durată determinată/nedeterminată, contract individual de muncă cu timp parțial/cu normă întreagă, cu desfășurarea activității în regim de telemuncă) și/sau de funcția ocupată de salariați, salariaților temporari, salariaților delegați și/sau detașați în sediile Societății;
 • persoanelor care desfașoară o activitate independentă, în înțelesul articolului 49 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene și au contracte de colaborare cu Societatea;

(c)     acționarilor, persoanelor care fac parte din management, din organele de administrare, de conducere sau de supraveghere ale Societății,

 • voluntarilor şi stagiarilor (remuneraţi sau neremuneraţi);
 • oricărei persoane care lucrează sub supravegherea şi conducerea contractanților, a subcontractanţilor şi a furnizorilor Societății;
 • persoanelor ale căror raporturi de muncă nu au început încă şi care efectuează raportări prin intermediul canalelor de raportare interne sau externe sau divulgă public informaţii privind încălcări ale legii obţinute în timpul procesului de recrutare sau altor

 

negocieri precontractuale sau în cazul în care raportul de muncă sau raportul de serviciu a încetat.

 • persoanelor care raportează sau dezvăluie public informaţii privind încălcări ale legii în mod anonim (colectiv „Destinatarii” și/sau „Avertizorii”).
  • Politica se comunică Destinatarilor prin e-mail, și, în cazul Destinatarilor de la litera (d) de mai sus este publicată pe pagina de internet a Societății, pe intranetul Societății – și este afișată la sediile Societății, conform organizării interne. Orice modificare a prezentei Politici va fi adusă la cunoștința Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica această Politică, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm Raportările sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii, respectiv o vom publica în interiorul organizației.

 

2.   DEFINIȚII

 

 • În înțelesul prezentei Politici, termenii de mai jos au următoarea semnificație:
 • Încălcări – faptele definite la punctul 2. de mai sus:
 • Informații sau Informații referitoare la Încălcări – informaţii, inclusiv suspiciuni rezonabile, cu privire la Încălcări efective sau potenţiale, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul Societății, în care Avertizorul fie își desfășoară activitatea în prezent, fie și-a desfășurat activitatea în trecut sau cu care este sau a fost în contact prin intermediul activităţii sale, precum şi informaţiile cu privire la încercări de a disimula astfel de Încălcări;
 • Raportare – comunicarea orală sau scrisă de Informații, cu privire la orice faptă care reprezintă o Încălcare, conform prezentei Politici;
 • Raportare internă – comunicarea orală sau scrisă de Informaţii referitoare la Încălcările în cadrul Societății. Raportarea internă se realizează conform prezentei Politici, prin mijloacele puse la dispoziţie de Societate pentru efectuarea de raportări privind Încălcări, acestea constituind canalul intern de raportare precizat la art. 4.3.1.;
 • Raportare externă – comunicarea orală sau scrisă de Informaţii referitoare la Încălcări către autoritățile competente;
 • Divulgare Publică – punerea la dispoziţie, în orice mod, în spaţiul public a Informaţiilor referitoare la Încălcări;
 • Avertizor în interes public sau Avertizor – persoana fizică care efectuează o Raportare sau Divulgă Public Informaţii referitoare la Încălcări, obţinute în contextul activităților sale profesionale;
 • Facilitator – persoana fizică ce asistă Avertizorul în procesul de raportare într-un context profesional şi a cărui asistenţă trebuie să fie confidenţială;
 • Context profesional – activităţi profesionale, actuale sau anterioare, de orice natură, remunerate sau nu, desfăşurate în cadrul Societății, în baza cărora persoanele pot obţine Informaţii referitoare la Încălcări;
 • Persoană Vizată prin raportare – persoana fizică sau juridică menționată în Raportare sau în Divulgarea Publică, drept persoana căreia i se atribuie Încălcarea sau cu care persoana respectivă este asociată;

 

 • Represalii – orice acţiune sau omisiune, directă sau indirectă, apărută într-un context profesional, care este determinată de raportarea internă sau externă ori de Divulgarea Publică şi care provoacă sau poate provoca prejudicii Avertizorului ;
 • Acţiuni Subsecvente – orice acţiune întreprinsă de către Societate sau de către autoritatea competentă pentru a evalua acuratețea afirmațiilor din Raportare şi, acolo unde este cazul, pentru a remedia Încălcarea raportată;
 • Informarea – transmiterea către Avertizor a unor informaţii referitoare la acţiunile avute în vedere sau întreprinse ca Acțiuni Subsecvente şi la motivele unor astfel de acţiuni;
 • Persoana Desemnată – persoana, compartimentul sau terțul numit intern responsabil cu primirea, înregistrarea, examinarea, și soluționarea Raportării, precum și efectuarea de Acțiuni Subsecvente.

De asemenea, în funcție de Încălcarea raportată, Persoana Desemnată poate implica și alte persoane din cadrul Societății sau consultanți ai Societății în vederea examinării Raportării și efectuării de Acțiuni Subsecvente. Persoana Desemnată acționează cu imparțialitate și este independentă în exercitarea atribuțiilor care îi revin, conform prezentei Politici și legislației în vigoare.

 

3.   PRINCIPII DIRECTOARE

 

 • Principiul legalităţii – Societatea respectă drepturile şi libertăţile fundamentale, în condițiil legii;
 • Principiul responsabilităţii – Avertizorul de Integritate are obligaţia de a prezenta date sau informaţii cu privire la faptele raportate;
 • Principiul imparţialităţii – Raportările sunt examinate și soluționate fără subiectivism, indiferent de convingerile şi interesele Persoanei Desemnate;
 • Principiul bunei administrări – Activitatea noastră se desfășoară cu profesionalism, în condiții de eficiență și eficacitate în folosirea resurselor, în realizarea intereserului
 • Principiul echilibrului – nicio persoană nu se poate prevala de prevederile legale aplicabile pentru a diminua sancţiunea pentru o faptă a sa mai gravă care nu are legătură cu Raportarea;
 • Principiul bunei-credinţe – Avertizorul este ocrotit dacă a avut motive rezonabile să creadă că Informaţiile sunt adevărate și că respectivele informații intrau în domeniul de aplicare al prezentei Politici.

 

4.    PROCEDURA DE GESTIONARE A RAPORTĂRILOR

 

 • Societatea încurajează raportarea cu bună-credința a Încălcărilor de care Avertizorii iau cunoștință. De asemenea, Societatea încurajează inclusiv raportarea acelor situații în care Avertizorul are motive să creadă că o Încălcare este iminentă, nu doar atunci când Încălcarea s-a produs deja. Mai mult, Avertizorii sunt încurajați să efectueze Raportarea cât mai curând posibil, în mod ideal atunci când Încălcarea mai poate fi prevenită și înainte ca situația să

 

Fără a aduce atingere celor de mai sus, Raportarea este voluntară și nu implică acordarea unor beneficii financiare sau de alt tip de către Societate Avertizorului.

 • Avertizorii vor avea în vedere faptul că Raportările privind Încălcările se vor efectua în principal, prin intermediul canalului intern de raportare prevăzut în prezenta Politică. Avertizorul are însă posibilitatea de a alege între prezentul canal intern de raportare şi canalul extern de raportare, în condițiile Legii 361/2022.

4.3  Forma și conținutul raportărilor interne

 

 • Raportarea se face [fie în limba română, fie în limba engleză] în una din următoarele modalități:

https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/105851/index.html

 • prin întâlnire faţă în faţă cu Persoana Desemnată organizată într-un interval de timp rezonabil, la cererea Avertizorului – situație în care Persoana Desemnată are obligaţia de a întocmi un proces-verbal de consemnare, conform prevederilor legale aplicabile. Avertizorul care dorește să stabilească o întâlnire fizică cu Persoana Desemnată, va transmite un email la adresa [email protected]

În situațiile reglementate la lit. b) și c) în care Avertizorul nu își exprimă consimţământul pentru transcrierea sau înregistrarea conversaţiei, acesta va efectua Raportarea conform lit. a) de mai sus.

 • Raportarea, indiferent de modul de cuprinde, cel puțin, următoarele: numele și prenumele, datele de contact ale Avertizorului, contextul profesional în care au fost obținute informațiile, Persoana Vizată, dacă este cunoscută, descrierea faptei susceptibile să constituie Încălcare a Legii astfel cum este definită mai sus și, după caz, probele în susținerea Raportării, data și semnătura.
 • Raportarea poate fi făcută și anonim, în conformitate cu prevederile legale aplicabile. În acest caz, conform legii, Raportarea care nu conține numele, prenumele, datele de contact sau semnătura Avertizorului se examineză și se soluționează în măsură în care conține indicii temeinice referitoare la Încălcări ale Legii.
 • Indiferent de modalitatea de raportare aleasă, Societatea va avea nevoie ca Avertizorul să furnizeze cât mai multe informații şi cât mai detaliate cu putință pentru a permite Persoanei Desemnate să examineze Raportarea în mod corespunzător.
 • Raportările se păstrează pe durata prevăzută de lege, cu respectarea cerințelor legale aplicabile, iar după expirarea perioadei legale de păstrare, acestea se distrug, indiferent de suportul pe care sunt păstrate.
 • În cazul în care o persoană face mai multe raportări cu acelaşi obiect, acestea se conexează. Dacă după trimiterea acesteia se primeşte o nouă Raportare cu acelaşi obiect, fară a prezenta informaţii suplimentare care să justifice o Acţiune Subsecventă diferită, aceasta se clasează.

 

4.4  Măsuri preliminare

 

 • La primirea unei Raportări de către Persoana Desemnată, va confirma Avertizorului de Integritate primirea Raportării, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primire acesteia:

va înscrie Raportarea într-un registru ținut de Persoana Desemnată în format electronic și care va cuprinde toate elementele necesare conform legii.

4.4.2.    Raportarea este înscrisă într-un registru în format electronic care va cuprinde toate elementele necesare conform legii.

 

4.5  Investigarea Raportărilor

 

 • Investigația va debuta cu o analiză preliminară a Raportării, efectuată de Persoana Desemnată pe bază informațiilor puse la dispoziție de Avertizor.
 • Persoanei Vizate i se va da posibilitatea de a-și prezenta punctul de vedere cu privire la
 • Persoana Desemnată poate investiga o Raportare în mod corespunzător doar dacă aceasta conține suficiente informații sau dacă există posibilitatea de a obține mai multe detalii. În măsura în care este necesar/util pentru investigarea Raportării, Persoana Desemnată poate solicita Avertizorului de Integritate să furnizeze clarificări sau informații suplimentare în măsura în care acestea îi sunt disponibile.
 • În urma investigării Raportării, Persoana Desemnată va informa Avertizorul cu privire la modalitatea de soluționare a Raportării.
 • De asemenea, conducerea va fi informată cu privire la modalitatea de soluționare.

 

4.6  Acțiuni Subsecvente

 

 • Dacă Raportarea nu conduce la o investigație oficială (e.g. cercetare disciplinară, sesizarea autorităților competente etc.), Persoana Desemnată va evalua ce alte măsuri sunt potrivite în situația dată.
 • Dacă Raportarea conduce la o investigație oficială (e.g. cercetare disciplinară, sesizarea autorităților competente etc.) aceasta se va realiza în conformitate cu prevederile legale și cu regulile interne aplicabile.
 • În acest sens, Persoana Desemnată va efectua cu diligență Acțiunile Subsecvente și va informa Avertizorul cu privire la stadiul acestor Acțiuni în termen de cel mult 3 luni de la data confirmării de primire sau, în cazul în care nu i s-a confirmat primirea raportării, de la expirării perioadei de 7 zile de la primirea Raportării, precum și ulterior, ori de câte ori sunt înregistrate evoluții în desfășurarea Acțiunilor Subsecvente, cu excepția cazului în care informarea ar putea periclita desfăsurarea acestora.

 

4.7   Clasarea Raportărilor

 

 • Raportarea se clasează în cazurile avute în vedere de legislația în

 

5.   FACILITAREA. OBLIGAȚIA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI INTERZICEREA REPRESALIILOR

 

 • În cazul în care Avertizorul doreste sa intre în contact cu Facilitatorul, va transmite un email la adresa [email protected].

 

 • Societatea asigură existența unui sistem sigur de păstrare a confidențialității pentru a permite Avertizorilor să efectueze Raportări.
 • Societatea încurajează Destinatarii să raporteze de îndată orice Încălcare, în condițiile
 • Societatea nu va tolera nicio formă de represalii împotriva niciunei persoane care, cu bună- credință, face o sesizare în conformitate cu această politică, împotriva Facilitatorului sau a Persoanei Desemnate.
 • Avertizorii de Integritate sunt protejați împotriva acțiunilor de represalii sau pedepsire, după cum urmează:
  • Identitatea Avertizorului de Integritate va fi protejată, iar confidențialitatea asigurată conform prezentei Politici și regulilor interne ale Societății.

Identitatea Avertizorului de Integritate nu va fi dezvăluită de Persoana Desemnată în afara echipei de investigație (cu respectarea paragrafului 5.5.3 de mai jos) și nici informațiile care ar permite identificarea acestuia (în mod direct/indirect), cu excepția situației în care Avertizorul își dă în mod expres consimțământul pentru aceasta.

 • Prin excepţie de la prevederile alin. 5.5.1, identitatea Avertizorului şi orice altă informaţie prevăzută la alin. 5.5.1. pot fi divulgate numai în cazul în care acest lucru este o obligaţie impusă de lege, cu respectarea condiţiilor şi a limitelor prevăzute de
 • În cazul prevăzut la alin. 5.5.2., Avertizorul este informat anterior, în scris, cu privire la divulgarea identităţii şi a motivelor divulgării datelor confidenţiale în cauză. Obligaţia nu există în cazul în care informarea ar periclita investigaţiile sau procedurile judiciare.
 • Informaţiile din cuprinsul raportărilor care constituie secrete comerciale nu pot fi utilizate sau divulgate în alte scopuri decât cele necesare soluţionării raportării.
 • Obligaţia de a păstra confidenţialitatea nu există în cazul în care Avertizorul în interes public a dezvăluit în mod intenţionat identitatea sa în contextul unei divulgări publice.

 

6.   MĂSURI DE PROTECȚIE

 

 • Avertizorul care efectuează o Raportare și/sau care divulgă public Informații beneficiază de protecție în cazul în care sunt îndeplinite cerințele legale.
 • Avertizorul care efectuează o Raportare sau Divulgare Publică a unor Informaţii nu încalcă dispoziţiile legale sau clauzele contractuale privind divulgarea de informații şi nu răspunde pentru Raportarea sau Divulgarea Publică a unor astfel de informații, cu condiția să fii efectuat o Raportare sau Divulgare Publică în condițiile prezentei Politici și legislației aplicabile şi să fi avut motive întemeiate să creadă că Raportarea sau Divulgarea Publică a fost necesară pentru dezvăluirea unei Încălcări.
 • Dispozițiile privind protecţia identităţii aplicabile Avertizorilor, prevăzute în prezenta Politică și în legislația aplicabilă se aplică în egală măsură şi Persoanei Vizate, Facilitatorilor sau a altor persoane astfel protejate conform legii.

 

7.   PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Orice prelucrare a datelor cu caracter personal în aplicarea acestei Politici se realizează în conformitate cu regulile interne şi cu reglementările legale aplicabile.

 

8.  DISPOZIȚII FINALE

 

 • Societatea va monitoriza implementarea acestei Politici, o va revizui după cum este necesar, în pentru conformitate cu modificări ale legislației aplicabile sau pentru luarea oricăror măsuri considerate neesare pentru asigurarea eficienței acesteia.
 • Utilizarea abuzivă a canalului de raportare reprezintă o încălcare a regulilor de conduită aplicabile la nivelul Societății, este considerată abatere disciplinară și va atrage consecințele conform prevederilor legale aplicabile, respectiv poate conduce la exercitarea drepturilor conferite de către legislația aplicabilă, la nivel general.
 • Prevederile Politicii se completează în mod corespunzător cu dispozițiile legislației aplicabile, precum și cu alte reguli interne în vigoare la nivelul Societății.

 

Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

 

 

Cine suntem și cum ne puteți contacta

SAMEDAY este denumirea comercială a DELIVERY SOLUTIONS SA persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în București, Sector 2, Strada Gara Herăstrău nr.6, Cladirea Globalworth Square, etaj 6&7, RO23743772, Numar de inregistrare la Registrul Comertului J40/7031/2008

Întrucât suntem întotdeauna deschiși să aflăm opiniile dumneavoastră, precum și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs, vă încurajăm să contactați Responsabilul cu protecția datelor la adresa de e-mail [email protected].

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei. Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadrul legal îl reprezintă transparența, am pregătit aceast document prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu transmiterea unor raportări în temeiul Politicii Speak-up – Politica privind modalitatea de raportare a unor încălcări ale legii sau ale normelor de conduită..

 

 

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

 

Pentru scopul mentionat mai sus, (cu excepția cazului în care alegeți să raportați anonim) colectăm datele dvs cu caracter personal, in caitate de operator de date, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți:

 • nume si prenume, adresa de e-mail, numar de telefon,
 • alte date cu caracter personal pe care ni le puneti la dispozitie in cadrul raportarii (fie capturate în mesaj, fie furnizate prin intermediul unei anexe).
 • în cursul unei (posibile) investigații, Sameday poate prelucra, de asemenea, alte date cu caracter personal referitoare la circumstanțele comportamentului sau incidentului raportat, care ar putea avea legătură cu dvs.

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal.

 

Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării

Vom utiliza datele dvs cu caracter personal în scopul efectuarii investigației cu privire la situația sau comportamentul necorespunzător raportat.

Datele dvs. cu caracter personal colectate în scopul de mai sus vor fi prelucrate:

 • în temeiul obligației legale prevăzute de legislația aplicabilă în domeniul avertizărilor; astfel cum este prevăzută de Politica Speak-up; și

pentru interesul legitim al Sameday care, mai precis, sprijină (i) monitorizarea conformității Codului de Conduita și a altor politici ale grupului Sameday; (ii) prevenirea comportamentului necorespunzător și/sau; (iii) stabilirea, exercitarea sau apărarea acțiunilor în justiție.

 

Cui transmitem datele dvs cu caracter personal

Prin completarea datelor dvs. in sistemul de raportare online prevăzut de Politica Speak-up, prin transmiterea unei sesizări la adresa [email protected] sau prin raportare verbală acceptati ca datele dumneavoastra cu caracter personal sa fie:

 • incluse in baza de date amplasată pe serverele găzduite și administrate în Germania de către GCS Compliance Services Europe Limited, o filială a NAVEX, in scopul prelucrării raportărilor;
 • comunicate de catre Sameday catre grupul Prosus din care face parte, in scopuri de raportare internă, către consultanți, auditori sau catre personalul implicat în soluționarea raportărilor, si dupa caz, către autoritățile competente.

 

Ne asigurăm că accesul la datele dvs de către terții persoane juridice de drept privat se realizeaza în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

 

Cum protejăm securitatea datelor dvs cu caracter personal

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

 

Ce drepturi aveți

Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dvs., corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. și dreptul la portabilitatea datelor.

Mai multe informații despre fiecare dintre aceste drepturi pot fi obținute prin consultarea tabelului prezentat mai jos.

Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta folosind detaliile de contact expuse mai sus. Vă rugăm să rețineți următoarele aspecte dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi:

Identitate. Luăm în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal.

Onorarii. Nu vom solicita o taxă pentru a vă exercita vreun drept în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care solicitarea dvs. de acces la informații este nefondată, respectiv repetitivă sau excesivă, caz în care vom percepe o sumă rezonabilă în asemenea circumstanțe. Vă vom informa despre orice onorarii aplicate înainte de a vă soluționa cererea.

Durata de răspuns. Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum o lună, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să răspundem în termen de maximum doua luni. Vă vom anunța dacă vom avea nevoie de mai mult de o lună. S-ar putea să vă întrebăm dacă puteți să ne spuneți exact ce doriți să primiți sau ce anume vă îngrijorează. Acest lucru ne va ajuta să acționăm mai repede si sa scurtam timpul de raspuns la solicitarea dvs.

Drepturile terțelor părți. Nu trebuie să respectăm o cerere în cazul în care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.

Drepturi vizate Descriere
Accesul Puteți să ne cereți:

·        să confirmăm dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal;

·        să vă punem la dispoziție o copie a acestor date;

·        să vă oferim alte informații despre datele dvs. cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgăm, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele dvs., în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin această informare.

Rectificarea Ne puteți cere să rectificăm sau să completăm datele dvs cu caracter personal inexacte sau incomplete.

Este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.

Ștergerea datelor Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

·        acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau

·        v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ); sau

·        dați curs unui drept legal de a vă opune; sau

 

·        acestea au fost prelucrate ilegal; sau

·        ne revine o obligație legală în acest sens.

 

Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dvs. de ștergere a datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară:

·        pentru respectarea unei obligații legale; sau

·        pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

 

Există anumite alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm solicitarea dvs. de ștergere a datelor, deși acestea două sunt cele mai probabile circumstanțe în care v-am putea refuza această solicitare

Restricționarea prelucrării datelor Ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

·        acuratețea lor este contestată (a se vedea secțiunea de rectificare), pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora; sau

·        prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse; sau

·        acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dvs aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță; sau

·        v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare.

 

Putem continua să folosim datele dvs. cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care:

·        avem consimțământul dvs.; sau

·        pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță; sau

·        pentru a proteja drepturile Sameday sau ale altei persoane fizice sau juridice.

Portabilitatea datelor Ne puteți cere să vă furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca acesta să fie

„portat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă:

·        prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. sau pe încheierea sau executarea unui contract cu dvs; și

·        prelucrarea se face prin mijloace automate.

Opoziția Vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dvs. fundamentale prevalează față de acest interes.

De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrării datelor dvs în scop de marketing direct (inclusiv crearea de profiluri), fără a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare.

Luarea                     de decizii automate Puteți cere să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dar numai atunci când decizia respectivă:

·        produce efecte juridice cu privire la dvs; sau

·        vă afectează în alt mod similar și într-o măsură semnificativă.

 

Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luării

 

automate a deciziilor:

·        ne este necesară pentru a încheia sau a derula un contract cu dvs.;

·        este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dvs; sau

·        se bazează pe consimțământul dvs explicit.

Plângeri Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

E-mail:[email protected]

Fără a vă afecta dreptul dvs de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale

amiabilă.

 

Reamintim faptul ca puteti contacta in orice moment Responsabilul Sameday cu protecția datelor prin transmiterea solicitarii dvs prin oricare dintre urmatoarele modalitati:

prin e-mail la adresa: [email protected].