I.              DISPOZIȚII GENERALE

 • Prezentele condiții generale privind furnizarea serviciilor poștale reglementează raporturile contractuale între subscrisa, în calitate de furnizor de servicii poștale  şi utilizatori.
 • În cazul în care între părți nu se încheie un alt contract, prezentele condiții generale devin aplicabile la data la care o trimitere poștală este predată către Sameday Courier pentru livrare.
 • Prin prezentele condiții generale se definește baza și conținutul raportului contractual dintre Sameday și clienții care le utilizează serviciile poștale prestate de aceasta, cu aplicabilitate generala, inclusiv asupra și în legatură cu orice terțe persoane care ar avea interes în legatură cu trimiterile ce fac obiectul serviciului respectiv.
 • Prin comandarea de Servicii Sameday, utilizatorul își exprimă acordul expres ca orice serviciu contractat să poată fi prestat și prin  intermediul subcontractorilor, Sameday păstrând răspunderea contractuală față de utilizator.
 • Sameday Courier își rezervă dreptul de a refuza în mod necondiționat transportul oricărui colet, care îi este prezentat pentru transport.

2.             DEFINIȚII

 • „Colectare” este operaţiunea de preluare a trimiterilor poştale realizată fie prin intermediul punctelor de acces, fie de la o adresă indicată de expeditor.
 • „Comandă” reprezintă ordinul trimis Sameday de către utilizator cu privire la achiziţionarea de Servicii, prin orice Mijloc de Comunicare.
 • „Data depunerii trimiterii poştale” reprezintă data la care trimiterea poştală a fost colectată. Dispoziţiile art. 181 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, rămân aplicabile.
 • „Destinatar” este  acea persoana fizica sau juridica căreia îi este adresată Trimiterea.
 • „Expeditor” este orice persoană fizică sau juridică ce comandă și generează efectiv Trimiterea.
 • „Livrarea” este operaţiunea de predare către destinatar de către furnizorul de servicii poştale a trimiterilor poştale, în orice modalitate reglemetată de lege (căsuță poștală, sistem de livrare automatizat, post restant, adresa indicată de expeditor, punct de contact deservit de personal).
 • „Mijloc de Comunicare” reprezintă orice mijloc de transmitere a informaţiei, incluzând fax, e-mail, SMS, curier şi poştă.
 • Platforma Sameday” este ansamblul de aplicații software prin intermediul cărora Sameday facilitează accesul clienților săi la serviciile pe care compania le oferă. Din platforma Sameday fac parte printre altele: aplicația de gestionare a comenzilor, aplicația de înrolare a clienților și site-ul www.sameday.ro
 • „Sameday” sau „Sameday Courier” înseamnă societatea Delivery Solutions SA, inclusiv orice subcontractor al societății Delivery Solutions SA, contractat în vederea îndeplinirii serviciilor poștale și de curierat.
 • „Servicii” reprezintă serviciile poştale și de curierat care fac obiectul prezentelor condiții generale, constând în colectarea, sortarea, transportarea şi livrarea la destinaţie a Trimiterilor/Expedierilor, cât şi returnarea la Expeditor/Beneficiar a Trimiterilor/Expedierilor nelivrate. Serviciile includ şi alte activităţi necesare, adiacente, cum ar fi, fără a se limita la: manipularea sau  depozitarea trimiterilor.
 • „Trimitere de corespondenţă” reprezintă orice comunicare în formă scrisă pe orice fel de suport fizic, cum sunt scrisorile, telegramele, cărţile poştale,   care urmează să fie transportată şi livrată la adresa indicată de expeditor chiar pe trimiterea în sine sau pe ambalajul acesteia.
 • „Trimitere poştală”  reprezintă un bun adresat, aflat în forma finală (ambalat și etichetat), care urmează să fie colectat,  transportat prin orice mijloace alese de Sameday şi livrat la adresa indicată de expeditor și  care este însoțit de un număr unic de identificare (număr AWB).
 • „Trimitere poştală internaţională” reprezintă o trimitere poştală expediată de pe teritoriul României către o adresă care nu se află pe acest teritoriu sau expediată din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia şi trimiterea poştală expediată din afara teritoriului României către o adresă care nu se află pe acest teritoriu, dar aflată în tranzit pe teritoriul României.
 • „Trimitere poştală înregistrată”reprezintă o trimitere poştală care face obiectul unui serviciu care are drept particularitate eliberarea de către furnizor expeditorului a unui document care atestă data depunerii, precum şi, de regulă, plata tarifului.
 • „Zile” înseamnă zile lucrătoare, dacă nu se menţionează în mod expres altcumva.

Orice alți termeni nedefiniți mai sus au sensul reglementat de OUG  13/2013.

3.             SERVICIILE  POȘTALE PRESTATE DE SAMEDAY

 • Servicii poştale incluse în sfera serviciului universal:
  • Servicii constând în colectarea, sortarea, transportul şi livrarea trimiterilor poştale interne şi internaţionale în greutate de până la 2 kg (inclusiv), având ca obiect corespondență, imprimate, pachete mici;
  • Servicii constând în colectarea, sortarea, transportul şi livrarea coletelor poştale interne şi internaționale în greutate de până la 10 kg (inclusiv);
  • Servicii constând în distribuirea coletelor poştale internaţionale cu limite de greutate între 10 kg şi 20 kg (inclusiv) expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia.
  • Serviciul de trimitere cu valoare declarată  – având ca obiect: (i) trimiteri poştale interne și internaționale în greutate de până la 2 kg (inclusiv) (trimiteri de corespondenţă, imprimate, pachete mici) sau (ii) colete poştale interne și internaționale în greutate de până la 10 kg (inclusiv), respectiv (iii) colete poştale internaţionale cu limite de greutate între 10 kg şi 20 kg (inclusiv) expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia – serviciu a cărui particularitate constă în asigurarea unei trimiteri poştale înregistrate împotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau parţiale ori deteriorării, pentru o sumă care nu poate depăşi valoarea declarată de către expeditor şi în eliberarea, la cerere, a unei dovezi privind depunerea trimiterii poştale
 • Servicii poştale neincluse în sfera serviciului universal:
  • Servicii constând în colectarea, sortarea, transportul şi livrarea trimiterilor poştale interne şi internaţionale în greutate mai mare de 2 kg (trimiteri de corespondenţă, imprimate);
  • Servicii constând în colectarea, sortarea, transportul şi livrarea coletelor poştale interne cu limite de greutate între 10 kg şi 31,5 kg (inclusiv);
  • Servicii constând în colectarea, sortarea şi transportul coletelor poştale internaţionale cu limite de greutate între 10 kg şi 31,5 kg (inclusiv) expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată în afara teritoriului acesteia;
  • Servicii constând în distribuirea coletelor poştale internaţionale cu limite de greutate între 20 kg şi 31,5 kg (inclusiv) expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia;
  • Serviciul de trimitere contra ramburs,serviciul poştal ce poate avea ca obiect pachete mici și colete de maxim 31,5 kg, a cărui particularitate constă în achitarea de către destinatar expeditorului, prin intermediul reţelei poştale, a contravalorii bunului care face obiectul trimiterii poştale înregistrate;
  • Serviciul Schimbare destinaţie, serviciul poştal având ca obiect trimiteri poştale înregistrate, constând în corespondență, pachete mici sau colete de maxim 31,5 kg,  a cărui particularitate constă în posibilitatea schimbării, la solicitarea expresă a expeditorului, înainte de predare şi într-un termen convenit cu furnizorul, a destinatarului sau a adresei înscrise pe trimiterea poştală, precum şi în posibilitatea opririi predării trimiterii poştale;
  • Serviciul Livrare specială, serviciu poştal având ca obiect trimiteri poştale înregistrate, constând în corespondență, pachete mici și colete de maxim 31,5 kg,  a cărui particularitate constă în predarea trimiterii poştale potrivit indicaţiilor expeditorului privind data şi ora predării, la adresa indicată, personal destinatarului sau persoanei autorizate să primească trimiterea poştală, sau ordinea de predare, în cazul mai multor destinatari;
  • Serviciul confirmare de primire, serviciul postal, ce poate avea ca obiect corespondență, pachete mici sau colete de maxim 31,5 kg,  a cărui particularitate constă în predarea către expeditor a dovezii privind predarea trimiterii poştale înregistrate, confirmată în scris de destinatar, în format fizic sau digital (pe email);
  • Serviciul Express, serviciul poştal care are ca obiect orice fel de trimitere (corespondență, pachete mici și colete de maxim 31,5 kg) și care presupune, în mod cumulativ:
 • eliberarea de către furnizor expeditorului a unui document care atestă data şi ora depunerii, precum şi, de regulă, plata tarifului;
 • predarea trimiterii poştale la adresa destinatarului, personal către acesta sau către persoana autorizată să primească trimiterea poştală;
 • răspunderea furnizorului pentru predarea cu întârziere a trimiterii poştale, cu o penalitate în procent de 0,25% din prețul serviciului pentru fiecare 12 ore de întârziere, dar fără a se depăși valoarea totală a prețului serviciului;
 • predarea trimiterii poştale în termene de maxim: 12 ore în aceeaşi localitate, 24 de ore între reşedinţele de judeţ şi intrajudeţean, respectiv 36 de ore între oricare alte două localităţi, termene ce se calculează de la depunerea trimiterii poștale
  • Conform ofertei comerciale curente, Delivery Solutions prestează următoarele servicii:
   • Nextday 24H (standard): este un serviciu care asigură livrarea în maxim 24 ore în zona de livrare I, în maxim 48 ore în zona de livrare II și 72 ore în zona de livrare III. Acest serviciu se încadrează în categoria serviciilor constând în colectarea, sortarea și livrarea expedițiilor poștale, dar poate avea următoarele caracteristici suplimentare speciale: livrare cu ramburs, livrare cu schimbare destinatar, livrare cu valoare declarată, livrare cu confirmare de primire, deschidere la livrare;
   • Sameday 2H: reprezintă un serviciu al cărei particularitate este aceea că destinatarul își poate alege adresa, data, ora și intervalul de timp de maxim 2 ore calculate de la ora aleasă, în cadrul căreia se poate face livrarea; acest serviciu se încadrează în categoria livrare specială, dar poate avea ca și caracteristici suplimentare speciale: livrare cu ramburs, livrare cu schimbare destinatar, livrare cu valoare declarată, livrare cu confirmare de primire, deschidere la livrare;
   • Sameday 3H: reprezintă un serviciu de livrare colete de maxim 31,5 Kg, al cărei particularitate este aceea că destinatarul își poate alege adresa, data, ora și intervalul de timp de maxim 3 ore calculate de la ora aleasă, în cadrul căreia se poate face livrarea; acest serviciu se încadrează în categoria livrare specială, dar poate avea ca și caracteristici suplimentare speciale: livrare cu ramburs, livrare cu schimbare destinatar, livrare cu valoare declarată, livrare cu confirmare de primire, deschidere la livrare;
   • Sameday 6H: reprezintă un serviciu de livrare a cărei particularitate constă în ridicarea trimiterii până în ora 12.00 și livrarea în aceeași zi, maxim până la ora 18.00, pe raza Bucureștiului și a Județului Ilfov; acest serviciu se încadrează în categoria livrare expres, dar poate avea ca și caracteristici suplimentare speciale: livrare cu ramburs, livrare cu schimbare destinatar, livrare cu valoare declarată, livrare cu confirmare de primire, deschidere la livrare;
   • Retur standard: este un serviciu de preluare trimiteri de la terți in decurs de maxim 24 ore în zona de livrare I, în maxim 48 ore în zona de livrare II și 72 ore în zona de livrare III și livrarea către clienți în maxim 24 ore în zona de livrare I, în maxim 48 ore în zona de livrare II și 72 ore în zona de livrare III. Acest serviciu se încadrează în categoria  serviciilor constând în colectarea, sortarea și livrarea expedițiilor poștale, dar poate avea următoarele caracteristici suplimentare speciale: livrare cu ramburs, livrare cu schimbare destinatar, livrare cu valoare declarată, livrare cu confirmare de primire, deschidere la livrare;
   • Sameday Exclusive: serviciu de livrare în maxim 2 ore de la preluare, pe raza Bucureștiului și a Județului Ilfov; acest serviciu se încadrează în categoria livrare expres, dar poate avea ca și caracteristici suplimentare speciale: livrare cu ramburs, livrare cu schimbare destinatar, livrare cu valoare declarată, livrare cu confirmare de primire, deschidere la livrare;
   • Locker Sameday (easybox): serviciu de livrare în easybox, în 12/24 de ore de la preluare; acest serviciu se încadrează în categoria livrare expres, dar poate avea ca și caracteristici suplimentare speciale: livrare cu ramburs, livrare cu valoare declarată;
   • Locker Home Delivery (easybox): serviciu de livrare de la Locker la destinatar; acest serviciu se încadrează în categoria serviciilor constând în colectarea, sortarea și livrarea expedițiilor poștale, dar poate avea următoarele caracteristici suplimentare speciale: livrare cu ramburs, livrare cu schimbare destinatar, livrare cu valoare declarată, livrare cu confirmare de primire, deschidere la livrare.
   • Locker Next Day (easybox): este un serviciu care asigură livrarea în Locker, în maxim 24 ore în zona de livrare I, în maxim 48 ore în zona de livrare II și 72 ore în zona de livrare III; acest serviciu se încadrează în categoria  serviciilor constând în colectarea, sortarea și livrarea expedițiilor poștale, dar poate avea următoarele caracteristici suplimentare speciale: livrare cu ramburs, livrare cu schimbare destinatar, livrare cu valoare declarată, livrare cu confirmare de primire;
   • Nextday Pick, pack and return: este un serviciu care asigură ambalarea și preluarea de la terți a unor trimiteri de maxim 31,5 de kg și livrarea acestora către clienți, în maxim 24 ore în zona de livrare I, în maxim 48 ore în zona de livrare II și 72 ore în zona de livrare III. Acest serviciu se încadrează în categoria serviciilor constând în colectarea, sortarea și livrarea expedițiilor poștale, dar poate avea următoarele caracteristici suplimentare speciale: livrare cu ramburs, livrare cu schimbare destinatar, livrare cu valoare declarată, livrare cu confirmare de primire, deschidere la livrare;
   • Nextday Colet la schimb (SWAP): este un serviciu compus din serviciul standard și serviciul retur standard (cu toate specificațiile descrise la punctele (3.3.1 si 3.3.5) prin intermediul căruia beneficiarul are posibilitatea să primească la schimb un colet în urma livrării expediției ințiale;
   • Nextday Retur documente: este un serviciu compus din serviciul standard și serviciul retur standard (cu toate specificațiile descrise la punctele (3.3.1 si 3.3.5) prin intermediul căruia beneficiarul are posibilitatea să primească la schimb un set cu documente în urma livrării expediției ințiale;
   • Nextday Weekend Delivery: este un serviciu care asigură livrarea în maxim 24 ore în raza Bucureștiului și a Județului Ilfov.

Acest serviciu se încadrează în categoria  serviciilor constând în colectarea, sortarea și livrarea expedițiilor poștale, dar poate avea următoarele caracteristici suplimentare speciale: livrare cu ramburs, livrare cu schimbare destinatar, livrare cu valoare declarată, livrare cu confirmare de primire, deschidere la livrare.

 

 

 • Zonele de livrare sunt definite și enumerate pe site-ul sameday.ro, în secțiunea “Rețeaua Sameday”.

 

4.             CONDIȚIILE DE ACCEPTARE A TRIMITERILOR POŞTALE

 • Sunt excluse de la colectare, sortare, transport și livrare:
  • Bunuri cu valoare specială, cum ar fi metale prețioase, bijuterii veritabile, pietre prețioase, perle veritabile, antichități, lucrări de artă, tablouri, blănuri, covoare;
  • Bunuri contrafăcute, instrumente de negociere, bani, documente de valoare, acte originale, titluri de valoare, credite, cecuri sau certificate de valoare similare;
  • Arme de foc asa cum sunt definite de legea referitoare la arme de foc din România, o țară de tranzit sau țara de destinație;
  • Trimiterile poștale constând în bunuri al căror transport este interzis prin dispoziții legale, fie chiar și numai pe o porțiune din parcurs;
  • Trimiterile postale al căror ambalaj prezintă inscripții care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, precum și trimiterile poștale constând în bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, dacă se depun neambalate;
  • Trimiterile poștale care prezintă etichete sau inscripții vechi neîndepărtate;
  • Trimiterile poștale care prin modalitatea de ambalare sau prin natura conținutului, pot cauza deteriorări unor bunuri sau pot pune în pericol persoane: bunuri perisabile, produse alimentare, animale vii sau moarte, materiale pentru examinări medicale sau biologice, deșeuri medicale, rămășițe umane sau animale etc;
  • În cazul trimiterilor poștale internaționale, conținutul trimiterilor al căror export sau import este interzis sau necesită aprobări speciale în concordanță cu reglementările țării respective de livrare poștală, tranzit sau destinație;
 • Sunt admise condiționat la colectare, sortare, transport și livrare, dacă pe lângă condițiile generale, sunt îndeplinite şi condițiile speciale,  pentru:
  • Bunurile pentru care sunt stabilite condiții speciale de transport, prin dispoziții legale administrative, economice, sanitare, veterinare, fitosanitare şi altele similare sunt admise doar în condițiile prevăzute prin aceste dispoziții.
  • Bunurile al căror transport, încărcare, descărcare sau transbordare prezintă greutăți privind manipularea sunt admise doar în condițiile tehnice şi de exploatare convenite cu expeditorul, pentru fiecare caz.
 • Înafară de toate și orice răspundere constituită legal, în cazul încălcării dispozițiilor prevăzute mai sus, clientul va răspunde pentru orice pagubă directă sau indirectă ce provine din livrarea trimiterilor poștale a bunurilor care sunt excluse de la livrare.
 • Trimiterile poştale rămân proprietatea expeditorului până când sunt livrate destinatarului.
 • Condiţii de ambalare şi etichetare
  • Clientul este unic răspunzător pentru asigurarea ambalării adecvate interioare și exterioare și marcarea corectă a trimiterilor. Transportul impune ambalarea astfel încât conținutul trimiterilor să nu fie afectat în timpul manipulării manuale și/sau  în timpul manipulării mecanice (înălțimea de cădere în diagonală de la 80 cm), de transport sau de de condițiile climatice variate. Este obligatoriu ca ambalarea să se realizeze astfel încât conținutul să nu poată fi vizualizat și să nu fie posibil accesul la conținutul trimiterilor fără a lăsa urme.
  • Ambalarea se va realiza după cum urmează:
Nr. Crt. Categorie produs Tip produs Ambalaj corespunzător
1 Mărfuri fragile/casante Sticlărie, geamuri, lichide Ambalaj de carton presat sau lemn, folie cu bule pe toata suprafața produsului și protecție din polistiren pe toată suprafața, sticker cu “fragil”
Cabine de duș, Tuburi panouri solare
Televizoare, Plite, Chiuvete etc.
Ambalaj de carton presat, folie cu bule pe toata suprafața produsului și protecție din polistiren pe toata suprafața, sticker cu “fragil”
Electrocasnice Protecție de polistiren pe laterale+partea inferioară și superioară a produsului, folie și cutie de carton /  ambalaj original  producător
Electronice Ambalaj de carton, umplut cu polistiren și folie cu bule, sticker cu “fragil”.
Tablouri / gravuri Ambalaj de carton presat, folie cu bule pe toată suprafața produsului și protectie din polistiren pe toată suprafața, sticker cu “fragil”
Piese auto, Dischete, benzi, CD-uri Ambalaj de carton, umplut cu polistiren sau folie cu bule, sticker cu “fragil”.
Cutii de plastic sau recipiente care se pot crăpa, sparge, fisura în timpul manipulării Ambalaj de lemn, umplut cu polistiren  și folie cu bule, sticker cu “fragil”.
2 Alte mărfuri Anvelope+jante La anvelope se aplica o folie pe toată suprafața produsului.

La jante folie cu bule pe toata suprafața produsului și cutie de carton.

Saltele Folie sau sac rafie cu mânere pentru o manipulare mai ușoara
Masă de calcat Folie cu bule pe toată suprafața produsului+cutie de carton
Hrană animale, detergenți Cutie carton sau saci de rafie, sticker cu “fragil”
Plasă de sârmă Cutie de carton pe toată suprafața produsului
Mobilă Ambalaj de carton, folie cu bule pe toată suprafața produsului și protecție de polistiren pe la colțuri.
Alte produse de mobilier (șezlong, scaune) Folie cu bule pe toată suprafața produsului.
Alte tipuri de produse Ambalaj de carton, umplut cu polistiren sau folie cu bule, sticker cu “fragil”.

 

 • Bunul ambalat de către expeditor poate să nu fie acceptat când ambalajul nu pare a fi corespunzător, în funcție de conținutul trimiterii, dacă există etichetare corespunzătoare. În situaţia în care amabalarea și/sau marcarea nu se realizează corespunzător, responsabilitatea pierderii totale sau parţiale, deteriorării, pagubelor pricinuite persoanelor, mediului, instalaţiilor utilizate ori celorlalte bunuri, provocate de vicii ascunse prin ambalare, revine expeditorului. Acceptarea spre livrare a unui colet, nu  exonerează expeditorul de răspundere, în cazul în care trimiterea suportă avarieri din cauza ambalării necorespunzătoare.
 • Expeditorul este de asemenea exclusiv responsabil pentru etanșeitatea recipientelor ce fac obiectul trimiterilor, având obligația exclusivă de a se asigura că acestea nu permit scurgerea sau vărsarea conținutului în timpul manipulării, Prestatorul neputând a fi obligat la plata de despăgubiri în astfel de situații.
 • Dacă pentru anumite trimiteri poştale sunt necesare măsuri speciale de manipulare şi depozitare, în funcţie de natura lor, expeditorul trebuie să aplice etichete care să indice clar natura trimiterii, modul de manipulare şi depozitare. Pentru trimiterile cu conținut casant sau ușor deteriorabil, amabalarea se face prin asigurarea trimiterii cu polistiren, carton, folie cu bule de aer sau orice alte materiale care au calitatea de a diminua șocurile produse de manipulare și transport și să eticheteze trimiterea cu  „Fragil”.
 • Expeditorul trebuie să se asigure că bunurile ce urmează a fi expediate nu vor fi ambalate în mai multe colete individuale legate/prinse între ele, care să circule sub acelaşi document unic de transport.
 • Expeditorul unei trimiteri poștale este răspunzător pentru corectitudinea datelor (atât ale destinatarului – pe orice fel de trimiteri, cât  și ale expeditorului – mai ales în cazul trimiterilor contra ramburs) înscrise pe trimiterea poștală, de caracterul complet al acestora cât și de  etichetarea corespunzătoare acesteia.
 • Expeditorii trimiterilor poștale răspund față de Sameday Courier pentru daunele rezultate din natura periculoasă a trimiterilor poștale sau a ambalăriiși/sau etichetării și/sau marcării neadecvate ale acestora, în limita valorii daunelor și a sumelor plătite ca despăgubire oricăror terți.
 • Dimensiunile și greutățile maxime acceptate ale trimiterilor poștale:
  • 210 mm X 297 mm (format A4) pentru plicuri, greutate maximă 3 kg;
  • greutate maximă 31,5 kg;
  • Lungime maximă: 300 cm;
  • Circumferință + lungime maximă: 500 cm (circumferința = 2 x înălțime + 2 x lațime);

 

5.             CONDIȚIILE ÎN CARE SE PRESTEAZĂ SERVICIILE POȘTALE

 • Colectarea și livrarea trimiteri poştale
  • Colectarea trimiterii poştale se realizează numai prin intermediul punctelor de acces nedeservite de personal (sistem automat de colectare) ori la punctele de acces deservite de personal sau de către personalul propriu de la adresa indicată de expeditor.
  • În funcție de tipul de serviciu ales, predarea unei trimiteri poştale se realizează numai în una dintre următoarele modalităţi:
   • Pentru serviciul standard: la orice recipient (sistem automat de livrare, post-restant etc.) în care destinatarul este de acord să primească trimiteri poştale;
   • Pentru serviciul standard, serviciul confirmare de primire, serviciul ramburs, serviciul livrare specială și serviciul expres: la adresa indicată de expeditor, personal către destinatar sau către persoana autorizată să primească trimiterea poştală;
   • Pentru serviciul standard, serviciul confirmare de primire, serviciul ramburs la punctul de contact deservit de personal, personal către destinatar sau către persoana autorizată să primească trimiterea poştală, după transmiterea prealabilă a unui aviz care să anunţe sosirea trimiterii poştale.
   • Pentru serviciul ramburs la orice sistem automat de livrare la care destinatarul este de acord să primească bunul care face obiectul serviciului contra ramburs și care permite achitarea de către destinatar a contravalorii acestuia.
  • Livrarea prin intermediul sistemelor automate de livrare (lokere) se face prin punerea la dispoziția destinatarului a unor informatii de identificare (cod de acces-cod pin; codul QR, și coordonatele de identificare a lokerului, prin intermediul e-mail-ului si SMS, cu exceptia QR-ului). În vederea ridicării trimiterii, destinatarul are la dispoziție 3 zile, calculate din momentul in care a fost anunțat că trimiterea a fost livrată în loker, timp în care ridicarea se poate face la orice oră.
  • Cu excepţia trimiterilor poştale care fac obiectul serviciilor express şi livrare specială, pentru trimiterile poștale ce nu au putut fi livrate, se va emite un aviz ce va cuprinde data, perioada de păstrare a trimiterii poştale la dispoziţia destinatarului, denumirea, adresa şi programul de lucru al punctului de contact de la care poate fi ridicată trimiterea poştală, avizul urmând a fi afișat în așa fel încât să poată ajunge la cunoștința destinatarului; avizul poate fi transmis prin mijloace electronice, dar nu exclusiv pe această cale.
  • Termenul de păstrare în vederea predării trimiterilor poştale nu poate fi mai mic de 5 zile de la data avizării, fără a lua în calcul ziua avizării.
  • Expeditorul poate opta, în scris, la momentul depunerii trimiterii poştale, returnarea cu celeritate a trimiterii poştale, fără avizarea destinatarului şi, respectiv, fără păstrarea trimiterii poştale la dispoziţia acestuia, caz în care se va proceda la returnarea respectivei trimiteri poştale conform opțiunii expeditorului.
 • Returnarea trimiterii poştale
  • Trimiterile poștale ce nu au putut fi predate destinatarului din cauza adresei greșite, inexistenței adresei sau construcției, refuzului de primire a trimiterii, refuzului de a semna pentru trimitere în cazul serviciului confirmare de primire, refuzului de a plăti suma ramburs sau după trecerea termenului de păstrare atunci când destinatarul nu a fost găsit, vor fi returnate expeditorului în termen de 5 zile lucrătoare de la data împiedicării livrării sau expirării termenului de păstrare.
  • Pentru returnarea trimiterii se vor percepe tarifele sau procentele din valoarea serviciului negociate prin contract cu clientul, sau în cazul în care nu există un contract cadru, cele din oferta comercială standard afișată pe site.
 • Păstrarea trimiterilor poştale care nu au fost predate destinatarului şi nici returnate expeditorului
  • Trimiterile poştale care nu au putut fi predate destinatarului şi nici returnate expeditorului vor fi păstrate pentru o perioadă care nu poate fi mai mica de 9 luni de la data depunerii trimiterii poştale. Tariful de păstrare al trimiterilor poștale, aplicabil din a zecea zi calendaristică de depozitatre, este de 3 lei pe zi.
  • După expirarea termenului de păstrare, trimiterile poştale nerevendicate trec din proprietatea expeditorului în proprietatea furnizorului.
  • Trimiterea poştală care, pe baza de dovezi, a produs sau poate produce iminent pagube importante persoanelor, mediului, instalaţiilor utilizate sau altor trimiteri poştale, vor fi distruse, cu respectarea legislaţiei aplicabile şi, atunci când este posibil, cu informarea expeditorului. În acest caz contractul încetează de drept.

 

 

 

 • Alte condiții condiții contractuale
  • Zonele geografice în care furnizorul poate livra trimiterile poștale prin mijloace proprii sau prin intermediul unui alt furnizor: întreg teritoriul României și la nivel internațional.
  • În cazul serviciului Ramburs: limita maximă admisă a Rambursului este de 5000 lei.
  • În cazul serviciului Valoare declarată: limita maximă admisă a Valorii declarate este de 40.000 lei/comandă.
  • Moneda (admisă) în care se poate face încasarea, respectiv achitarea sumelor de bani în cazul serviciului Ramburs: RON.
  • Modalităţile de plată a tarifului serviciului poştal: numerar/ordin de plată/ bilet la ordin/file CEC/compensare.

6.             CONDIŢIILE DE CALITATE PE CARE URMEAZĂ SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ SERVICIILE POŞTALE PRESTATE

 • Serviciile includ:
  • Colectarea și transportul trimiterii poștale;
  • A doua încercare de livrare, dacă destinatarul nu e găsit;
  • Livrarea; în scopul îndeplinirii obligației, livrarea către destinatar sau persoana autorizată nu se va efectua în cazul în  care exista un motiv plauzibil de a pune la îndoială dreptul acestei persoane de a prelua livrarea (nu este obligatorie verificarea identității acestei persoane);
  • Returul la client a oricaror colete ce nu pot fi livrate sau sunt refuzate de destinatar;
 • Calculul timpilor și termenelor din prezentele condiții generale

Cu excepția  timpilor de livrare pentru Serviciul Express, toți timpii și toate termenele prevăzute în prezentele condiții generale, se calculează în conformitate cu dispozițiile Codului de Procedură Civilă, astfel:

 • când termenul se socoteşte pe ore, acesta începe să curgă de la ora zero a zilei următoare;
 • când termenul se socoteşte pe zile, nu intră în calcul ziua de la care începe să curgă termenul, nici ziua când acesta se împlineşte;
 • când termenul se socoteşte pe săptămâni, luni sau ani, el se împlineşte în ziua corespunzătoare din ultima săptămână ori lună sau din ultimul an. Dacă ultima lună nu are zi corespunzătoare celei în care termenul a început să curgă, termenul se împlineşte în ultima zi a acestei luni.
 • când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungeşte până în prima zi lucrătoare care urmează.
 • Timpii garantați pentru prestarea serviciilor
  • Timpii garantați pentru trimiterile poștale interne:
  • Cu excepția Serviciului Express, Sameday Courier garantează livrarea oricărei trimiteri poștale interne în bune conditii și în deplină confidențialitate, oriunde pe teritoriul României în termen de maxim 3 zile lucrătoare.
  • Termenul de returnare a confirmării de primire către expeditor, în cadrul serviciului de Confirmare de primire, este de 48 ore de la momentul livrării;
  • Termenul de păstrare a trimiterilor poștale în vederea predării, dacă nu au putut fi predate destinatarului, este de 5 zile  de la data avizării destinatarului;
  • Returnarea contravalorii trimiterii poștale care face obiectul Serviciului Ramburs se face conform termenelor negociate, de la livrarea trimiterii;
  • Dovezile de livrare ale trimiterilor poștale vor fi păstrate minim 9 luni de la data livrării către destinatar.
 • Timpii garantați pentru  trimiterile poștale internaționale:

În cazul  trimiterilor poştale internaţionale, livrarea se va face în maxim 12 zile lucrătoare în Europa și în termen de maxim 15 zile lucrătoare înafara Europei.

 • Timpii de livrare garantați pentru Serviciul Express:
  • Timpii de livrare garantaţi pentru Serviciul Express, sunt calculați de la momentul depunerii trimiterii  poștale în vederea livrării şi care vor respecta următoarele condiţii:
   • în cazul trimiterilor poştale interne, timpii de livrare nu vor depăşi 12 ore în aceeaşi localitate, 24 de ore între reşedinţele de judeţ şi intra-judeţean, respectiv 36 de ore între oricare alte două localităţi din România.
   • În cazul trimiterilor poștale internaționale, timpul cât coletul postal se află pe teritoriul României este de maxim de 36 de ore. În afara teritoriului României termenul este de maxim 7 zile;
  • În cazul trimiterilor poștale internaționale, timpul cât trimiterea se poate afla inafara teritoriului României nu poate depăși timpul în care aceeași trimitere poștală s-ar afla în afara teritoriului României în cazul în care ar face obiectul serviciului poștal standard prestat de furnizorii de serviciu universal.

7.             RĂSPUNDEREA SAMEDAY COURIER

 • Răspunderea.
  • Cu excepția cazurilor de pagube premeditate sau neglijență evidentă a Clientului, furnizorul serviciului răspunde din momentul acceptării bunurilor în vederea livrării trimiterilor poștale și până la livrarea la destinatar.
  • Beneficiari ai eventualelor despăgubiri sunt numai Expeditorul sau Destinatarul. Orice solicitări provenite din acest fapt nu pot fi atribuite unor terțe părți.
  • Coletele acoperite de o altă asigurare sunt excluse de la asigurarea SAMEDAY COURIER, în exces de răspundere.
  • Sameday Courier nu este răspunzător și nu îi pot fi imputate pierderile speciale (pierderi de profit, de venit, dobânzi, piețe de desfacere, licitații) sau alte daune și pagube indirecte generate de întârzierea, pierderea, distrugerea, livrarea viciată sau nelivrarea coletului.
  • Expeditorul poate renunța la dreptul său de despăgubire în favoarea destinatarului, cu acordul scris al acestuia.
 • Limitele răspunderii
  • Sameday Courier nu răspunde în următoarele cazuri
   • paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului sau destinatarului;
   • utilizatorul nu are instalată o cutie poştală care să permită predarea trimiterii poştale sau aceasta nu asigură securitatea trimiterilor poştale ori, după caz, nu are asigurat un serviciu destinat primirii trimiterilor poştale;
   • trimiterea a fost primită fără obiecții de către destinatar, cu excepția reclamațiilor referitoare la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea totală ori parțială a conținutului trimiterii poștale;
   • paguba sau întârzierea livrării s-a produs ca urmare a unui caz de forță majoră sau a cazului fortuit;
   • conținutul coletului face parte din categoria trimiterilor  excluse de la colectare și livrare  și Sameday Courier nu poate detecta acest lucru. Sameday Courier nu este obligat să efectueze verificări.
   • pagubele sunt cauzate de acte sau omiteri ale clientului, destinatarului sau de reprezentanții lor.
   • ambalarea și marcarea trimiterii nu a fost correct realizată.

 

 • Sameday Courier răspunde pentru trimiterile poștale interne și internaționale, după cum urmează:
  • în caz de pierdere, furt sau distrugere totală:
 1. cu întreaga valoare declarată/ valoarea asigurată pentru o trimitere poștală care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată, inclusiv dacă respectiva trimitere poștală face sau nu obiectul unui serviciu de ramburs;
 2. cu valoarea rambursului, pentru o trimitere poștală care face obiectul unui serviciu ramburs fără valoare declarată;
 3. cu suma reprezentând de 5 ori tariful serviciului, pentru trimiterile poștale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată sau unui serviciu contra ramburs.

 

 • în caz de pierdere ori distrugere parţială sau deteriorare:

 

 1. cu valoarea declarată pentru partea lipsă, distrusă sau deteriorată ori cu cota-parte corespunzătoare greutății lipsă din valoarea declarată, pentru trimiterile poștale care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;
 2. cu suma reprezentând de 5 ori tariful serviciului, în caz de pierdere parțială, distrugere parțială sau deteriorare a trimiterilor poștale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;
 3. în cazul unei trimiteri care face obiectul unui serviciu contra ramburs, furnizorul de servicii poștale răspunde cu întreaga valoare a rambursului pentru situația în care nu a restituit expeditorului întreaga valoare a acestuia sau cu diferența corespunzătoare până la valoarea integrală a acestuia, în cazul în care rambursul a fost încasat parțial de la destinatar.

 

 • Pierderea completă a conţinutului este echivalentă cu pierderea trimiterii poştale.
 • În situaţia în care expeditorul a declarat o valoare mai mică decât cea reală, despăgubirea este la nivelul valorii declarate.
 • În afara despăgubirilor prevăzute la art. 7.2.2.1., se restituie şi tarifele încasate la depunerea trimiterii poştale.
 • În cazul neefectuării prestaţiilor care constituie caracteristici suplimentare ale serviciilor poştale, nominalizate de expeditor prin indicaţii speciale, se restituie numai tarifele încasate suplimentar faţă de tariful aplicabil pentru serviciul poştal standard.
 • În cazul nerespectării timpilor de livrare garantațipentru fiecare tip de serviciu aflat în ofertă, Sameday Courier va returna contravaloarea tarifului, respectiv nu va factura tariful aferent trimiterii întârziate.
 • În cazul în care clientul este despăgubit conform prevederilor de mai sus, în caz de distrugere totală a trimiterii, bunul care face obiectul respectivei despăgubiri va intra în proprietatea Sameday Courier.

 

8.             SOLUȚIONAREA RECLAMAȚIILOR PRIMITE DE LA UTILIZATORI

 • Formularea reclamațiilor
  • Orice reclamație referitoare la livrarea trimiterilor poștale se va face în scris, de către Expeditor sau Destinatar, persoană fizică sau juridică, și va putea fi trimisa prin următoarele căi de comunicare:
 • prin poștă cu confirmare de primire;
 • prin depunere la sediul Sameday Courier
 • pe email folosind următoarea adresă: office@sameday.ro ;
  • Reclamația trebuie să cuprindă în mod obligatoriu, următoarele date: numele și prenumele complet sau denumirea completă a destinatarului trimiterii, adresa, numărul de telefon și adresa de email a acestuia, numele și prenumele complet sau denumirea completă a expeditorului  trimiterii, adresa, numărul de telefon și  adresa de email a acestuia,  serviciul poștal, felul trimiterii, numărul de înregistrare/număr de awb, Data depunerii trimiterii, cine a preluat trimiterea, motivul depunerii reclamației.
  • Reclamația se face individual, pentru fiecare trimitere poștală în parte.
  • Fiecare reclamație primește un număr de înregistrare care va fi comunicat petentului prin aceeași metoda prin care a fost trimisă reclamația sau cea solicitata în cerere și care va fi ulterior trecut în toate comunicările care se vor face între Sameday și petent;
  • Obiectul reclamației îl poate constitui :
  • pierderea, furtul, distrugerea / deteriorarea totală sau parțială a trimiterilor postale.
  • nerespectarea timpului de predare a trimiterilor poștale.
  • conduita profesională a reprezentantilor Sameday.
  • orice alte obiecții referitoare la calitatea prestațiilor.
  • Termenul de introducere a reclamaţiei prealabile adresate Sameday Courier este de 6 luni şi se calculează de la Data depunerii trimiterii poștale;
  • Reclamatiile cu privire la ambalaj se pot  face doar dacă la momentul   livrării destinatarul a indicat în procesul verbal de predare constatările sale referitor la acesta;
  • Pentru a fi înregistrată de către Sameday Courier reclamația trebuie să fie însoțită de următoarele documente:
 1. Dovadă de preluare trimitere poștală (awb);
 2. După caz, documentele pe baza cărora petentul își întemeiază pretențiile, în vederea efectuării unor analize corecte și complete.
 3. Documente fiscale (bon fiscal, chitanță, ordin de plată, etc.) care atestă plata transportului pentru livrarea reclamată;
 4. Proces verbal constatator încheiat în prezenta reprezentantului Sameday Courier – dacă este cazul.
  • Lipsa unuia dintre documentele de mai sus, în funcție de caz, duce la imposibilitatea soluționării reclamației.
  • Expeditorul / destinatarul sau imputerniciții legali ai acestora vor avea dreptul la despăgubiri, numai dacă reclamatia a fost introdusă în cadrul termenelor prevăzute mai sus.
  • Termenul de solutionare a reclamatiei este de 3 luni de la data depunerii acesteia.
 • Procedura de despăgubire
  • Termenul de plată al despăgubirilor este de maxim 30 de zile calendaristice de la data soluționării reclamației în favoarea petentului și comunicarea acesteia către petent, plata făcându-se fie în numerar la sediul nostru, fie prin transfer bancar, după cum urmează:
   • În cazul persoanelor juridice, se va emite o factură în care se va specifica: “despăgubire pentru dauna produsă pentru trimiterea cu nr. de awb …..”;
   • În cazul persoanelor fizice, plata se va face în contul indicat de acesta sau în numerar la sediul Sameday Courier.
  • În cazul în care despăgubirea se achită destinatarului, acesta trebuie să prezinte declarația expeditorului, autentificată de un notar sau atestată de un avocat prin care acesta își dă  acordul ca destinatarul să încaseze despăgubirile.
  • În urma unei reclamații care în urma analizei a fost declarată întemeiată, despăgubirirle se încasează o singură dată de către unul din utilizatori, expeditor sau destinatar.

9.              JURISDICȚIA ȘI  LEGISLAȚIA APLICABILĂ

 

 • Orice dispute apărute în legătură cu, decurgând din sau referitor la modalitatea de aplicare a  prezentelor condiții generale,  vor fi soluționate pe cale amiabilă; dacă aceasta nu este posibilă se va apela la instanțele competente din raza teritorială a Municipiului București.
 • Orice modificări ulterioare ale Condițiilor generale privind furnizarea serviciilor poștale vor fi disponibile pe site-ul oficial  al Delivery Solutions S.A., sameday.ro.
 • Prevederile prezentelor Condiții generale se completează în mod corespunzător cu prevederile legislației în vigoare aplicabile în domeniu.