Condiţii generale privind furnizarea serviciilor poştale ale SC DELIVERY SOLUTIONS SA – RO 23743772, Spl. Independentei nr 319, Bucureşti

 

 1. Dispoziţii Generale

 

1.1.Prezentele condiții generale privind furnizarea serviciilor poștale reglementează raporturile contractuale între subscrisa (SC DELIVERY SOLUTIONS SA, deţinătoare a mărcii comerciale SAMEDAY COURIER), în calitate de furnizor de servicii poștale şi utilizatori, care ne remit în vederea colectării, sortării, transportului si livrării trimiteri poştale, cu aplicabilitate generala, inclusiv asupra si in legătură cu orice terțe persoane care ar avea interes in legătură cu serviciul poștal respectiv.

1.2. Prin comandarea de Servicii poștale prin intermediul furnizorului “Sameday” utilizatorul își exprimă acordul expres ca orice serviciu contractat să poată fi prestat și prin intermediul subcontractorilor, Sameday păstrând răspunderea contractuală față de utilizator.

 

 1. Definirea unor termeni

 

2.1. „Servicii poştale” – serviciile ce constau în colectarea, sortarea, transportul şi livrarea trimiterilor poştale;. Serviciile includ şi alte activităţi necesare, adiacente, cum ar fi, fără a se limita la: manipularea, depozitarea trimiterilor poștale etc.

2.2. „Furnizor de servicii poştale” – orice persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială sau orice persoană juridică, a cărei activitate constă, în tot ori în parte, în furnizarea unuia sau a mai multor servicii poştale;

2.3 „Reţea poştală” – sistemul de organizare şi resursele de orice fel, utilizate de furnizorii de servicii poştale, în principal, pentru:

 • colectarea trimiterilor poştale;
 • transportul şi manipularea trimiterilor poştale de la punctele de acces până la centrele de distribuire;
 • distribuirea trimiterilor poştale la adresele indicate;

2.4 „Puncte de acces” – instalaţiile fizice, inclusiv cutiile poştale, puse la dispoziţia publicului, prin intermediul cărora trimiterile poştale pot fi introduse în reţeaua poştală;

2.5. „Puncte de contact” – ansamblul instalaţiilor fizice prin intermediul cărora trimiterile poştale pot fi livrate destinatarilor;

2.6. „Colectare” – operaţiunea de preluare a trimiterilor poştale realizată fie prin intermediul punctelor de acces, fie de la o adresă indicată de expeditor;

2.7. „Livrare” – operaţiunea de predare de către furnizorul de servicii poştale a trimiterilor poştale;

2.8. „Distribuire” – procesul care începe cu sortarea trimiterilor poştale şi se încheie cu livrarea acestora la destinatari;

2.9. „Data depunerii trimiterii poştale” reprezintă data la care trimiterea poştală a fost colectată. Dispoziţiile art. 181 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, rămân aplicabile.

2.10 „Trimitere de corespondenţă” – comunicare în formă scrisă pe orice fel de suport fizic, care urmează să fie transportată şi livrată la adresa indicată de expeditor chiar pe trimiterea în sine sau pe ambalajul acesteia. Cărţile, cataloagele, ziarele, periodicele nu sunt considerate trimiteri de corespondenţă;

2.11. „Trimitere poştală înregistrată” – trimitere poştală care face obiectul unui serviciu care are drept particularitate eliberarea de către furnizor expeditorului a unui document care să permită furnizorului identificarea internă a trimiterii în reţeaua poştală, să ateste data depunerii, precum şi, de regulă, plata tarifului;

2.12. „Trimitere poştală” – bun adresat, aflat în forma finală în care urmează să fie transportat şi livrat la adresa indicată de expeditor pe trimiterea în sine, pe ambalaj sau într-o listă de distribuţie. Pe lângă trimiterile de corespondenţă, în această categorie sunt incluse, de exemplu, imprimatele, sacii «M», pachetele mici, coletele poştale care conţin bunuri cu sau fără valoare comercială şi mandatele poştale pe suport hârtie; în această categorie nu sunt incluse trimiterile hibrid;

2.13. „Trimitere poştală internaţională” – trimitere poştală expediată de pe teritoriul României către o adresă care nu se află pe acest teritoriu sau expediată din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia şi trimiterea poştală expediată din afara teritoriului României către o adresă care nu se află pe acest teritoriu, dar aflată în tranzit pe teritoriul României;

2.14. „Colet poştal” – trimitere poştală cu greutatea maximă de 31,5 kg ce conţine bunuri cu sau fără valoare comercială;

2.15. „Publicitate prin poştă” – trimiterile poştale interne sau internaţionale care urmează să fie transportate şi livrate la adresa indicată de expeditor pe trimiterea în sine sau pe ambalajul acesteia, constând exclusiv în materiale de reclamă, marketing sau publicitate, ce conţin mesaje identice, cu excepţia numelui, adresei şi numărului de identificare a destinatarului, precum şi a altor modificări care nu alterează natura mesajului, dacă aceste trimiteri sunt expediate unui număr semnificativ de destinatari (minim 500 de trimiteri), stabilit de autoritatea de reglementare. Nu constituie publicitate prin poştă:

chitanţele, facturile, situaţiile financiare şi alte mesaje având un conţinut diferit;

trimiterile poştale care conţin, în afară de publicitate prin poştă, şi alte trimiteri în acelaşi ambalaj;

2.16. „Serviciul de trimitere recomandată” – serviciul poștal ale cărui particularități constau în oferirea unei garanții forfetare împotriva riscurilor de pierdere, furt, distrugere totală sau parţială ori deteriorare a trimiterii poştale înregistrate şi în eliberarea, la cerere, ulteriordepunerii, respectiv livrării trimiterii poștale, a unei dovezi privind depunerea trimiterii poștale sau livrarea la destinatar, fără a fi confirmată în scris de către acesta;

2.17. „Serviciu de trimitere cu valoare declarată” –serviciul poștal a cărui particularitate constă în asigurarea unei trimiteri poștale înregistrate împotriva pierderii, furtului,distrugerii totale sau parțiale ori deteriorării, pentru o sumă care nu poate depăși valoarea declarată de către expeditor, și în eliberarea, la cerere, ulterior depunerii, respectiv livrării trimiterii poștale, a unei dovezi privind depunerea trimiterii poștale sau livrarea la destinatar, fără a fi confirmată în scris de către acesta;

 2.18. „Serviciu de trimitere contra ramburs”–serviciul poştal a cărui particularitate constă în achitarea de catre destinatar, expeditorului, prin intermediul reţelei poştale,a contravalorii bunului care face obiectul trimiterii poştale înregistrate;

2.19. „Serviciu confirmare de primire” – serviciul poştal a cărui particularitate constă în predarea către expeditor a dovezii privind predarea trimiterii poştale înregistrate, confirmată în scris de destinatar;

2.20. „Expeditor” – persoana fizică sau juridică ce iniţiază trimiterea poştală şi, personal sau prin intermediul unui terţ, o introduce în reţeaua poştală;

2.21. „Destinatar” – persoana căreia îi este adresată trimiterea poştală;

2.22. „Utilizator” – orice persoană fizică sau juridică ce beneficiază de furnizarea unui serviciu poştal în calitate de expeditor sau destinatar;

2.23. „Integrator” – orice persoană fizică sau juridicăce acţionează pe bază contractuală ca intermediar între unul sau mai mulţi expeditori şi furnizorul de servicii poştale, a cărei activitate constă, în tot sau în parte, în generarea şi prelucrarea trimiterilor poştale şi introducerea acestora în reţeaua poştală a unui furnizor de servicii poştale în vederea livrării la adresa indicată de expeditor; aceste servicii prestate de integrator nu sunt servicii poştale;

2.24. „Cerinţe esenţiale” – condiţiile generale, fără caracter economic, prin care se impun cerinţe pentru furnizarea serviciilor poştale, constând în: confidenţialitatea corespondenţei, asigurarea securităţii reţelei poştale în cazul transportului de bunuri periculoase, respectarea condiţiilor de angajare, a sistemelor de securitate socială prevăzute de actele cu putere de lege sau de dispoziţiile administrative şi de reglementare şi/sau de contractul colectiv negociat între partenerii sociali naţionali, în conformitate cu legislaţia naţională şi a Uniunii Europene şi, după caz, protecţia datelor, a mediului şi normele de planificare a teritoriului. Protecţia datelor include protecţia datelor cu caracter personal, confidenţialitatea informaţiilor transmise sau stocate şi protecţia dreptului la viaţa privată, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

2.25. „Sameday” sau „Sameday Courier” înseamnă societatea Delivery Solutions SA, inclusiv orice subcontractor al societății Delivery Solutions SA, contractat în vederea îndeplinirii serviciilor poștale.

2.26. „Zile” înseamnă zile lucrătoare, dacă nu se menţionează în mod expres altcumva.

 

Orice alți termeni nedefiniți mai sus au sensul reglementat de OUG  13/2013.

 

 • Condiţii de acceptare a trimiterilor poştale

 

Pentru a fi preluate în rețeaua poștală trimiterile poștale trebuie să fie ambalate și etichetate corespunzător naturii bunului care face obiectul trimiterii poștale prin asigurarea unui înveliș exterior opac astfel încât conținutul să nu poată fi vizualizat și să nu fie posibil accesul la conținutul trimiterilor poștale fără a lăsa urme. Recomandari și instructiuni cu privire la ambalarea trimiterilor poștale sunt disponibile pe site-ul www.sameday.ro.

Felul trimiterilor poştale care fac obiectul serviciilor oferite si prestate de DELIVERY SOLUTIONS SA: interne si internaţionale.

3.1.        Condiţii de ambalare şi etichetare

3.1.1.Ambalarea trimiterilor poștale intra in răspunderea expeditorului.

Pentru a fi acceptate în reteaua poștală trimiterile poștale trebuie să îndeplinească următoarele condiții de ambalare:

–  ambalarea trimiterii poștale trebuie să fie realizată corespunzător naturii bunului,  trimiterea trebuie să fie ambalată astfel încât să prevină deteriorarea conţinutului în condiţiile unei manipulări atât manuală cât și mecanice;

– ambalarea nu trebuie să permită deteriorarea conținutului prin manipulari succesive, presiune;

-asigurarea etanșeității recipientelor ce fac obiectul trimiterilor poștale, care să nu permită scurgerea sau vărsarea conținutului în timpul transportului, sortării, manipulării trimiterilor poștale și care să producă pagube instalațiilor utilizate în procesul de sortare și livrarea trimiterilor poștale sau celorlalte trimiteri poștale sau alte bunuri.

– trimiterile poștale trebuie sa fie închise de către expeditor. Nu se ridică/primesc trimiteri poștale nesigilate.

– Transportul impune ambalarea astfel încât conţinutul trimiterilor să fie suficient protejat față de manipularea cauzată de echipamentele aferente, condiţii climatice variate, unde este cazul și manipulare mecanică (inaltimea de cădere în diagonala de la 80 cm).

-Trimiterile poştale care conţin bunuri fragile vor trebui ambalate și etichetate corespunzător de către expeditor, utilizând ca umplutura talas, polistiren antisoc sau alt material care atenueaza socul mecanic, și să aibă aplicata inscripţia „Fragil”.

3.1.2. Sameday Courier se obliga sa recunoască si sa respecte inscriptiile/etichetele aplicate de expeditor si sa acorde o atentie speciala in manipularea şi depozitarea trimiterilor poştale în cauza.

3.1.3. Expeditorul trebuie să se asigure că bunurile ce urmează a fi expediate nu vor fi ambalate în mai multe trimiteri poștale individuale legate/prinse între ele, care să circule sub acelaşi document unic de transport.

3.1.4. Fiecare trimitere poștală trebuie să aibă înscrise datele de identificare ale destinatarului, ( numele complet /denumirea persoanei juridice și adresa completă de livrare precum si numărul de telefon la care poate fi găsit destinatarul, precum si opțional datele expeditorului). În cazul trimiterilor poştale care fac obiectul serviciului Contra ramburs este obligatorie și  menţionarea datelor expeditorului (nume complet /denumirea persoanei juridice și adresa completă). Expeditorul răspunde de corectitudinea datelor înscrise pe trimiterea poștală, cât și de ambalarea corespunzătoare și etichetarea acesteia.

3.2.      Sunt excluse de la colectare, sortare, transport și livrare:

 1. a) Trimiterile poștale constând în bunuri al căror transport este interzis prin dispoziții legale, fie chiar și numai pe o porțiune din parcurs;
 2. b) Trimiterile poștale al căror ambalaj prezintă inscripții care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, precum și trimiterile poștale constând în bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, dacă se depun neambalate sau în ambalaj transparent;
 3. c) Trimiterile poștale care prezintă etichete sau inscripții vechi neîndepărtate.
 4. d) Trimiteri poștale care au ca obiect bunuri cu valoare specială, cum ar fi metale prețioase, bijuterii veritabile, pietre prețioase, perle veritabile, antichități, lucrări de artă, tablouri, blănuri,covoare;Bunuri contrafăcute, instrumente de negociere, bani, documente de valoare, acte originale, titluri de valoare, credite, cecuri sau certificate de valoare similare;
 5. e) Arme de foc așa cum sunt definite de lege referitoare la arme de foc din România, o țară de tranzit sau țara de destinație;
 6. f) Trimiterile poştale care prin modalitatea de ambalare pot cauza deteriorări unor bunuri sau pot pune in pericol persoane, mediul, etc;
 7. g) Bunuri perisabile, produse alimentare, animale vii sau moarte, materiale pentru examinări medicale sau biologice, deşeuri medicale, ramasite umane sau animale, parti ale corpului sau organe;
 8. h) Bunuri primejdioase, cu excepţia cazurilor in care pentru acceptarea trimiterilor poştale ce au ca obiect astfel de bunuri, in urma consultării cu furnizorul de servicii poştale, a fost emis in prealabil un contract special, numai in măsură in care furnizorul de servicii poştale deţine toate avizele si autorizaţiile necesare pentru transportul, manipularea si depozitarea unor astfel de bunuri;
 9. i) Trimiterile poştale în care costul serviciului trebuie încasat la livrare, cu excepţia cazurilor in care acesta (numerar la destinaţie) a fost acceptat pentru livrarea trimiterilor poştale in urma consultării cu furnizorul de servicii si a fost emis in prealabil un contract special.

Următoarele categorii de trimiteri poştale sunt admise la colectare, sortare,transport și livrare numai dacă, pe lângă condiţiile generale, sunt îndeplinite şi condiţiile speciale prevăzute pentru transportul acestor bunuri, astfel:

– trimiterile poştale constând în bunuri pentru care sunt stabilite condiţii speciale de transport, prin dispoziţii legale administrative, economice, sanitare, veterinare, fitosanitare şi altele similare, în condiţiile prevăzute prin aceste dispoziţii;

– Sameday Courier este imputernicit sa refuze livrarea daca, după acceptarea trimiterii poştale, Sameday Courier descoperă un motiv de excludere sau daca exista motive temeinice de presupunere a excluderii trimiterii poştale de la livrare.

3.3.  Condiţii de acceptare in ceea ce priveşte dimensiunile si greutatea trimiterilor poştale.

3.3.1.Vor fi acceptate trimiterile poştale cu următoarele dimensiuni si greutati maxime:

210mm X 297 mm (format A4) pentru plicuri, greutate maximă 3 kg;

Greutate maximă 31,5 kg; (colete)

Lungime maximă: 300 cm rutier

Circumferință + lungime maximă: 500 cm (circumferința = 2 x înălțime + 2 x lațime);

Unitatatea minima de taxare este de 1 kg (rotunjirea greutății se realizează prin majorare, atunci când greutatea depașește 0.01 grame)

3.3.2.Fiecare trimitere poştală se indentifică printr-un număr unic de transport. (AWB)

Toate serviciile poştale ce au ca obiect trimiteri poştale interne, furnizate de către Sameday Courier, pot fi prestate fie utilizând mijloace proprii, fie prin intermediul unor subcontractori. Serviciile poştale ce au ca obiect trimiteri poştale internaţionale se prestează exclusiv prin intermediul subcontractorilor.

3.3.3. Expeditorul poate declara o valoare a trimiterii postale interne, in cuantum de maxim 40.000 RON, trimitere poștală care poate face obiectul unei despăgubiri integrale in cazul in care pierderea sau distrugerea s-a produs din vina furnizorului, iar expeditorul a achitat in prealabil suplimentar o taxa de asigurare.

3.3.4. Furnizorul efectuează si servicii Contra ramburs, iar limita maximă a rambursului este de 5.000 RON per trimitere poștală.

3.3.5. Moneda admisa în care se poate face colectarea și achitarea sumelor în cazul serviciilor Contra ramburs este RON.

3.3.6. Termenul de livrare în cazul serviciului Contra ramburs este de 2 zile lucrătoare, iar termenul de returnare a contravalorii colectate este de 5 zile lucrătoare de la livrare.

3.3.7. Termenul de livrare în cazul serviciului cu confirmare de primire este de 2 zile lucrătoare, iar termenul de returnare a dovezii (confirmată în scris de către destinatar) privind predarea trimiterilor poştale este de 5 zile lucrătoare de la livrare.

3.3.8. Termenul în care expeditorul poate solicita dovada de livrare sau de depunere a trimiterii poştale recomandate este de 9 luni de la data colectării de către furnizor, iar termenul de comunicare a acesteia către expeditor va fi de 30 zile calendarisice de la solicitare.

3.3.9. În cazul serviciului de trimitere cu valoare declarată, termenul în care poate fi solicitată de către expeditor dovada privind depunerea trimiterii poştale ce face obiectul acestui tip de serviciu este de 9 luni de la data depunerii acesteia, iar termenul de comunicare către expeditor a dovezii va fi de 30 de zile calendaristice de la solicitare.

3.3.10. Expeditorul poate depune trimiterile poştale la sediul Sameday Courier sau poate solicita ridicarea de la o adresa indiferent de serviciul solicitat.

3.3.11. Plata serviciilor se poate face fie cash, fie prin virament în cont bancar pe baza unei facturi emise bilunar sau lunar.

 

 1. Termene de pastrare/returnare a trimiterilor poştale

4.1.Cu excepţia trimiterilor poştale care fac obiectul serviciilor Express şi Livrare specială, în cazul imposibilităţii de predare a trimiterilor poştale către destinatar (sau persoana autorizată), DELIVERY SOLUTIONS SA va înştiinţa destinatarul printr-un aviz care să anunţe sosirea trimiterii poştale şi va păstra, la punctul de contact, în vederea predării, trimiterea poştală care nu a putut fi predată acestuia, pentru o perioadă de 5 zile lucratoare de la data avizării acestuia.

4.2. După expirarea termenului de avizare de 5 zile lucratoare, trimiterile poştale nelivrate destinatarului se vor returna expeditorului la adresa acestuia, sau, in cazul imposibilităţii de predare la adresa acestuia (de ex. expeditor lipsa domiciliu), prin ridicarea de la sediul Sameday Courier de către expeditor, după avizare. Trimiterile poștale se returneaza conform specificaţiilor expeditorului in baza unui proces verbal de predare primire si se vor tarifa conform ofertei comerciale. Termenul de returnare a trimiterii poştale este de 5 zile lucratoare de la data expirării perioadei de păstrare avizate sau de la data încercării de livrare, după caz.

4.3. În situația în care expeditorul a solicitat în scris, la momentul depunerii trimiterii poştale, returnarea cu celeritate a trimiterii poştale, fără avizarea destinatarului şi respectiv, fără păstrarea trimiterii poştale la dispoziţia acestuia, se va proceda la returnarea respectivei trimiteri poştale conform opțiunii expeditorului.

4.4.Trimiterile poștale care nu au putut fi predate destinatarului și nici returnate la expeditor se vor păstră de către Sameday Courier timp de 9 luni de data depunerii lor. După expirarea acestui termen aceste trimiteri poştale vor deveni proprietatea Sameday Courier.

 

 1. Timpii de livrare garantaţi

5.1. În cazul serviciilor de tip „Express” ce au ca obiect trimiteri poştale interne, timpul de livrare garantat este de:

– 12 h pentru livrarea trimiterilor poștale colectate si livrate in aceeaşi localitate,

– 24 h pentru livrarea trimiterilor poștale intrajudetene sau intre reşedinţele de judeţ,

– 36 h pentru livrarea trimietrilor poștale intre oricare alte doua localitati de pe teritoriul national.

5.2. În cazul trimiterilor poştale internaţionale, timpul cât trimiterea poştala se afla pe teritoriul României nu va depăşi limitele de mai sus.

 

5.3. Pentru trimiterile internaţionale colectate de pe teritoriul României care urmeaza a fi livrate unui destinatar aflat in unul dintre statele Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, timpul in care trimiterea poştala internaţionala se afla in afara teritoriului României nu va depăşi 96 ore.

5.4. Sameday Courier nu ofera și nu livrează serviciul Express având ca obiect trimiteri poștale internaționale.

5.5. Sameday Courier nu furnizează serviciul Mandat Poștal pe suport hârtie.

5.6. Pentru celelalte tipuri de servicii poştale, timpul de livrare maxim este de 5 zile lucratoare.

 

 1. Răspunderea furnizorului de servicii poştale
  • Răspunderea

Sameday Courier răspunde pentru paguba pricinuită în cazul pierderii, furtului, distrugerii totale sau parţiale ori a deteriorării trimiterii poştale, dacă aceste împrejurări au survenit între momentul depunerii trimiterii postale la punctul de acces şi momentul livrarii la destinatar.

6.1.1.Pentru serviciile poştale având ca obiect trimiteri poştale interne, expeditorul are dreptul la o despăgubire al cărui cuantum se stabileşte după cum urmează:

 1. a) în caz de pierdere, furt sau distrugere totală:
 2. cu întreaga valoare declarată, pentru o trimitere poștală care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată, inclusiv dacă respectiva trimitere poștală face sau nu obiectul unui serviciu contra ramburs;
 3. cu valoarea rambursului, pentru o trimitere poștală care face obiectul unui serviciu contra ramburs fără valoare declarată;
 4. cu suma reprezentând de 5 ori tariful serviciului, pentru trimiterile poștale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată sau unui serviciu contra ramburs;

 

 1. b) în caz de pierdere ori distrugere parțială sau deteriorare:
 2. cu valoarea declarată pentru partea lipsă, distrusă sau deteriorată ori cu cota-parte corespunzătoare greutății lipsă din valoarea declarată, pentru trimiterile poștale care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;
 3. cu suma reprezentând de 5 ori tariful serviciului, în caz de pierdere parțială, distrugere parțială sau deteriorare a trimiterilor poștale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;

 

 1. c) în cazul unei trimiteri care face obiectul unui serviciu contra ramburs, furnizorul de servicii poștale răspunde cu întreaga valoare a rambursului pentru situația în care nu a restituit expeditorului întreaga valoare a acestuia sau cu diferența corespunzătoare până la valoarea integrală a acestuia, în cazul în care rambursul a fost încasat parțial de la destinatar.

6.1.2.  La sumele prevăzute la alin. (6.1.1.) lit. a) și b) se adaugă dobânda legală penalizatoare care curge din momentul introducerii reclamației prealabile sau, după caz,al introducerii cererii de chemare în judecată, indiferent care dintre aceste momente intervine primul.

6.1.3. Pierderea completă a conținutului este echivalentă cu pierderea trimiterii poștale.

6.1.4. În situația în care expeditorul a declarant o valoare mai mica decât cea reală, despăgubirea este la nivelul valorii declarate.

6.1.5. În afara despăgubirilor prevăzute la alin. (6.1.1.) lit. a), se restituie și tarifele încasate la depunerea trimiterii poștale.

6.1.6. În cazul neefectuării prestațiilor care constituie caracteristici suplimentare ale serviciilor poștale, nominalizate de expeditor prin indicații speciale, se restituie numai tarifele încasate suplimentar față de tariful aplicabil pentru serviciul poștal standard.

6.1.7. În cazul pierderii dovezii privind predarea trimiterii poștale înregistrate, confirmată în scris de către destinatar, furnizorul de serviciu poștal are obligația întocmirii și punerii la dispoziția expeditorului a unui duplicat al dovezii de predare.

6.1.8. Sameday Courier răspund pentru trimiterile poștale internaționale în conformitate cu prevederile prezentului capitol aplicabile trimiterilor poștale interne.

6.1.9. Expeditorul poate renunța la dreptul său de despagubire în favoarea destinatarului.

 

6.2. Limitele răspunderii

6.2.1. Sameday Courier este exonerat de răspundere în următoarele situații:

 1. a) paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului sau destinatarului;
 2. b) utilizatorul nu are instalată o cutie postal ăcare să permită predarea trimiterii poștale sau aceasta nu asigură securitatea trimiterilor poștaleori, după caz, nu are asigurat un serviciu destinat primirii trimiterilor poștale;

c)trimiterea a fost primită fără obiecții de către destinatar, cu excepția reclamațiilor referitoare la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea totală ori parțială   a conținutului trimiterii poștale;

 1. d) paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forță majoră sau a cazului fortuit; în acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate, cu excepția tarifului de asigurare.

6.2.2. Sameday Courier nu este răspunzător și nu îi pot fi imputate pierderile speciale (pierderi de profit, de venit, dobânzi, piețe de desfacere, licitații) sau alte daune și pagube indirecte generate de întârzierea, pierderea, distrugerea, livrarea viciată sau nelivrarea trimiterilor poștale.

 

 

 • Mecanismul de solutionare a reclamațiilor
  • Introducerea reclamației

7.1.1. Orice reclamație referitoare la trimiterile poştale se va face în scris, prin completarea unei cereri de reclamaţii (anexa 1) și va fi trimisă fie prin poștă cu confirmare de primire, fie va fi depusă la sediul Sameday Courier, fie prin e-mail la adresa office@sameday.ro, primind număr de înregistrare care va fi comunicat reclamantului prin aceeaşi modalitate prin care aceasta a fost primită sau prin cea solicitată de petent în cuprinsul reclamatiei, cum ar fi: prin înmânarea numărului de înregistrare pentru cazul în care reclamația a fost depusă fizic, prin semnarea confirmării de primire pentru cazul în care reclamația a fost transmisă prin intermediul unui serviciu poștal cu confirmare de primire sau prin comunicarea numărului de înregistrare prin e-mail către adresa de e-mail de la care a fost primită.

Dreptul de a face reclamatie il are:

– expeditorul sau împuternicitul legal al acestuia;

– destinatarul sau împuternicitul legal al acestuia.

Obiectul reclamației îl poate constitui:

– pierderea, furtul, distrugerea/deteriorarea totala sau parţiala a trimiterilor poştale;

– nerespectarea timpilor de livrare a trimiterilor poştale, conform contractului încheiat între furnizor și beneficiar;

– conduita profesionala a personalului Sameday Courier;

– orice alte obiecţii referitoare la calitatea prestaţiilor.

 

7.2. Termenele prevăzute pentru primirea si tratarea reclamatiilor

7.2.1.Termenul de introducere a reclamaţiei prealabile adresate furnizorului de servicii poştale – în speţa Sameday Courier, este de 6 luni şi se calculează de la data depunerii trimiterii poştale .

7.2.2. Reclamația prealabilă poate fi introdusă de expeditor/destinatar sau împuterniciţii legali ai acestora și va fi însoțită de dovezi relevante pentru efectuarea unor analize corecte şi complete, corespunzătoare evenimentului reclamat (cum ar fi un exemplar din documentul de transport, de fotografii sau orice alte dovezi care sa susţină veridicitatea afirmaţiilor din reclamație etc.).

7.2.3. Expeditorul/destinatarul sau împuterniciţii legali ai acestora vor avea dreptul la despăgubiri, numai dacă reclamația a fost introdusă în cadrul termenului prevăzut mai sus.

7.2.4. Termenul de soluţionare a reclamației este de 3 luni de la data depunerii acesteia.

7.3. Reguli privind acordarea despăgubirilor

In cazul reclamatiilor întemeiate, plata despăgubirilor se face în termen de 30 de zile de la data finalizării analizei reclamaţiei, fără a depăşi, însă, termenul de 3 luni menţionat mai sus, în numerar sau prin virament in cont bancar, in funcţie de solicitarea utilizatorului indreptatit.

VIII. Dispoziţii tranzitorii si finale

8.1. Secretul scrisorilor, documentelor și a altor trimiteri poştale este garantat prin lege. Toate persoanele implicate în realizarea activității de servicii poştale sunt obligate să asigure confidenţialitatea trimiterilor.

8.2.Este interzis a viola sau a divulga conţinutul corespondenței sau al altor trimiteri poştale, de a da informaţii despre cei ce utilizează serviciile poştale sau de a înlesni și încuraja asemenea fapte.

8.3.Trimiterile poştale considerate corpuri delicte, precum și toate valorile și actele considerate ca fiind importante în descoperirea infracţiunilor și a autorilor lor și pentru aflarea adevărului pot fi puse la dispoziţia organelor de urmărire penala sau a instanţelor de judecata, dar numai în baza dispoziţiei scrise, date de magistratul competent conform Codului de Procedura Penala.

8.4. Sumele a căror plată sau rambursare nu a fost reclamată de către cei în drept, în termen de 6 luni de la data depunerii acestora, rămân definitiv câştigate furnizorului de servicii poştale.

8.5.Trimiterile poştale aparţin expeditorului până în momentul livrării lor la destinatar. Până în acest moment, expeditorul are dreptul de a modifica adresa înscrisa pe ele ori de a opri livrarea trimiterii poştale către destinatar daca a optat pentru serviciul schimbare destinaţie.

8.6.Expeditorii trimiterilor poştale răspund față de furnizorul de servicii poştale (Sameday Courier) pentru daunele rezultate din natura periculoasă a trimiterilor poştale sau a condiţiilor de ambalare neadecvate ale acestora (vicii ascunse prin ambalare), în limita valorii daunelor și a sumelor plătite ca despăgubire altor beneficiari ai serviciilor poştale ale căror trimiteri poştale au fost deteriorate din aceasta cauza.

8.7. În cazul în care reclamaţia adresată furnizorului de servicii poştale Sameday Courier nu a fost soluţionată în mod satisfăcător sau nu s-a răspuns la aceasta în termenul prevăzut în prezentele condiţii generale privind furnizarea serviciilor poştale, utilizatorul în cauză poate înainta, în termen de un an de la data depunerii trimiterii poştale, o plângere autorităţii de reglementare însoţită de dovada îndeplinirii procedurii reclamaţiei prealabile sau o cerere de chemare în judecată. Cererea de chemare în judecată poate fi introdusă indiferent dacă o plângere având acelaşi obiect a fost înaintată sau nu autorităţii de reglementare.

8.8. Prevederile prezentelor Condiții generale se completează în mod corespunzător cu prevederile legislației în vigoare aplicabile în domeniu.

Reprezentant DELIVERY SOLUTIONS SA,

 

Anexa 1

 

Subsemnatul(a) ………………………………………… , domiciliat(ă) în localitatea ………………………… , Strada …………………..…………………… , Număr ……… , Bloc ……… , Apartament ……… , Județul/Sector ………. , Număr telefon  …………………………………. , E-mail ………………….………………. .

 

Vă aduc la cunoștință următoarele:

La data de ……………….. , ora ………… ,  comanda cu nr. AWB ……………………………… , a fost expediată

Plic         Colet            Greutate               Ramburs                Valoare declarată

 

 1. Trimiterea nu a fost primită de către destinatar
 2. Trimiterea a fost livrată cu întârziere
 3. Trimiterea a ajuns la destinatar deteriorată
 4. Alte mențiuni

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

La prezentul formular se vor anexa următoarele:

 1. Dovadă preluare trimitere
 2. Documente fiscale care atestă plata serviciului
 3. Alte dovezi privind reclamatia: ………………………..

 

Termenul de soluționare al sesizarii este de 3 luni de la data depunerii acesteia!

 

Având în vedere cele prezentate mai sus solicit soluționarea potrivit dispozițiilor legale referitoare la furnizarea de servicii postale.

 

Data: …………………….                                                                 Semnătura: …………………