REGULAMENTUL

CAMPANIEI “SAMEween”

(perioada: 12.10.2021, ora 14:00 – 24.10.2021, ora 18:00)

 

 

 

 

 

 1. ORGANIZATORUL Campaniei

1.1. Campania SAMEween(denumită în continuare “Campania”) este organizată de către societatea DELIVERY SOLUTIONS S.A. (denumită în continuareb”Delivery” sau “Organizatorul”), operator exclusiv al brand-ului „Sameday”, cu sediul în București, Splaiul Independenței nr.319, Bl. Ob17c, etj. 1, sector 6, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr.J40/7031/2008, CIF RO 23743772, reprezentată legal și statutar prin D-nul Lucian Baltaru, în calitate de Administrator.

1.2. Campania se va desfășura conform prevederilor prezentului Regulament (denumit în continuare „Regulamentul”) obligatoriu pentru toate persoanele care, îndeplinind condițiile prevăzute în Art.5 din cuprinsul Regulamentului, vor participa la Campanie (denumiți în continuare „Participanți”).

 

 1. DURATA CAMPANIEI. ARIA DE DESFĂȘURARE. SCOPUL CAMPANIEI.

2.1. Campania se desfășoară în perioada 12.10.2021, ora 14:00 – 24.10.2021, ora 18:00.

2.2. Campania este organizată și desfășurată pe teritoriul României, exclusiv online, prin intermediul paginii de Instagram a Organizatorului –„Sameday România”- regăsită la adresa: https://www.instagram.com/sameday.romania/ .

2.3. Scopul Campaniei este de a crește pagina în continuare, marcând astfel și perioada de Halloween, iar pentru brandul Sameday, toamna aceasta înseamnă și continuarea construcției la noua sa casă din social media.

 

 1. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

3.1. Regulamentul de participare/desfășurare este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant (și/sau participant), pe website-ul www.sameday.ro, putând fi comunicat solicitantului prin email pe baza unei cereri trimise de către acesta pe adresa de email marketing@sameday.ro .

3.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica unilateral Regulamentul sau de a prelungi perioada Campaniei prin încheierea unui act adițional la prezentul Regulament, act care va fi comunicat către public prin afișarea pe pagina oficială www.sameday.ro și cu indicarea link-ului aferent Campaniei, mentionat pe pagină de Instagram Sameday România https://www.instagram.com/sameday.romania/ .

3.3. Potrivit liberei decizii, Organizatorul poate mediatiza Campania în scopul informării publicului si prin intermediul canalelor media.

 

 

 

 

 1. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1. La Campanie poate participa orice persoană fizică, cu domiciliul sau reşedinţa în România, cu vârstă de 18 ani împliniți la data începerii Campaniei.

4.2. Nu pot participa la Campanie angajații societății DELIVERY SOLUTIONS S.A., angajații Agențiilor implicate și ai companiilor distribuitoare ale DELIVERY SOLUTIONS S.A. (societăți subcontractoare de prestare de servicii de curierat) și nici membri familiilor acestora (copii, părinți, frați/surori, soț/soție).

4.3. Participarea la această Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

 

 1. MECANISMUL CAMPANIEI

5.1. Pentru a participa la Campanie, Participanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

5.1.1. Sa îndeplinească condițiile incluse în prevederile Art.4;

5.1.2. Să își creeze un cont personal de Instagram sau să dețină un cont de Instagram valabil;

5.1.3. Să acceseze pagina de Instagram Sameday România, să dea „follow” paginii de Instagram Sameday și să răspundă în secțiunea de „comentarii” a postării, folosind #samedayromania.

5.2. Prin postarea comentariului pe pagina de Instagram Sameday România, participanții sunt de acord și își asumă în mod integral termenii acestui Regulament.

5.3. Se va invalida orice înregistrare în Campanie a persoanelor care participa de pe conturi de Instagram false, conturi aparținând altor persoane sau care aparțin unor companii / branduri / organizații de orice fel.

5.4. Se vor lua în considerare ca și înscrise corect în Campanie doar acele comentarii care respectă mecanismul descris la Art. 5/Alin.5.1.

5.5. Comentariile transmise de către participanți nu trebuie să fie ilegale, periculoase, tendențioase, calomnioase, obscene, pornografice sau vulgare, defăimătoare, rasiste sau xenofobe, cu conotații politice sau instigatoare la acte penale sau ilegale. Orice conținut care încalcă mențiunile de mai sus va fi eliminat din Campanie de către Organizator.

5.6. Comentariile participanților trebuie să fie publice, fiind dezactivate toate și orice setare de natură să restricționeze vizualizarea lor.

5.7. Nu este permisă participarea unei persoane la aceasta Campanie prin intermediul mai multor conturi de Instagram. Participanții au dreptul la o singură înscriere (un singur comentariu) pe toată durata Campaniei și pot câștigă un singur premiu.

5.8. În situația în care un participant înscrie mai multe comentarii pe perioada Campaniei, de pe același cont de Instagram sau de pe alte conturi ale aceleiași persoane, acestea nu vor atrage după sine mai multe șanse de câștig, Organizatorul eliminand dublurile și considerand validă o singură înscriere.

5.9. Organizatorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru comentariile postate de catre participanții la Campanie și își rezervă dreptul de a filtra prin intermediul opțiunii „Delete” orice înscriere care încalcă cerințele prevăzute în prezentul Regulament.

5.10. Organizatorul nu va accepta înscrieri care nu sunt în concordanță cu instrucțiunile din cadrul prezentului Regulament sau care nu corespund temei de participare precum și/sau înscrierile pe care, din motive rezonabile în opinia Organizatorului, acesta le va considera nevalide, indescifrabile sau greu de înțeles. Enumerarea de mai sus nu este exhaustivă.

5.11. Organizatorul nu are nicio responsabilitate pentru înscrierile care nu ajung în baza de date a Campaniei din motive independente de voința Organizatorului, cum ar fi, dar fără a se limita la orice eroare umană sau cauzată de rețeaua încărcată a participantului.

5.12. Organizatorul nu garantează continuitatea, neîntreruperea sau securitatea la accesarea internetului și/sau a rețelei Instagram.

 

 1. DESCRIEREA PREMIILOR

6.1. Premiile Campaniei vor fi oferite de către Organizator.

6.2. În cadrul acestei Campanii se va acorda un total de 3 (trei) premii, constând în 3 (trei) jocuri de Halloween Nightmare Horror Adventures.

6.3. Valoarea totala a premiilor acordate este de 357.00 ron , TVA inclusă.

6.4. Suma menționată la Art.6.2 reprezintă valoarea netă a premiilor.

6.5. Organizatorul va transfera cu titlu gratuit dreptul de proprietate asupra premiului aferent către Participanții desemnați drept câștigători în cadrul Campaniei, conform prevederilor Art.7.8.

6.6. Premiile nu poate fi înmânate altor persoane decât câștigătorilor desemnați.

6.7. Nu se va acorda contravaloarea în bani sau în alte obiecte pentru premiile acordate, iar premiile nu se pot înlocui cu alte beneficii.

 

 1. TRAGEREA LA SORȚI, DESEMNAREA și ANUNȚAREA CÂȘTIGĂTORILOR

7.1. Câștigătorii vor fi desemnați prin tragere la sorți prin intermediul unui soft electronic automatizat (random.org), în data de 26.10.2021. Pentru fiecare potențial câștigător al unui premiu ce a fost extras se vor extrage câte 3 (trei) rezerve.

7.2. Intră în Campanie și participă la tragerea la sorți toți participanții persoane fizice care îndeplinesc condițiile de participare prevăzute la Art.4 și Art.5 din prezentul Regulament.

7.3. În perioada 27.10.2021-28.10.2021, Organizatorul va desemna, valida și contacta câștigătorii în secțiunea de comentarii a postării din cadrul paginii de Instagram a Campaniei.

7.4. Organizatorul va contacta Câștigătorii desemnați printr-un mesaj privat pe paginile acestora de Instagram, prin care li se vor comunica o adresa de e-mail unde acestia vor transmite datele necesare (respectiv: nume, prenume, adresa de livrare, număr de telefon) în vederea livrării premiului. Datele menționate trebuie transmise pe adresa comunicată de Organizator, până la data de 02.11.2021, ora 00:00.

7.5. În cazul în care câștigătorul nu transmite datele necesare pentru expedierea premiului în termenul anterior menționat, Organizatorul își rezervă dreptul de a invalida respectivul câștigător apelându-se la rezerve, în ordinea extragerii.

7.6. Rezerva va fi contactată printr-un mesaj privat pe pagina sa personală de Instagram, prin care îi va comunica o adresa de e-mail pentru transmiterea datelor necesare (respectiv: nume, prenume, adresa de livrare, număr de telefon) în vederea livrării premiului. Datele menționate trebuie transmise pe adresa comunicată de Organizator în termen de 48 de ore de la transmiterea mesajului.

7.7. Premiul va fi expediat câștigătorului, doar pe teritoriul României, prin grija și pe costul Organizatorului, într-un termen de maxim 60 (șaizeci) de zile calculate de la momentul validării Câștigătorilor, în baza unui proces verbal de predare-primire.

Câștigătorul va prezenta curierului un act de identitate valabil, în vederea confirmării identității acestuia și va semna procesul verbal de predare-primire a premiului câștigat. Refuzul de a prezenta un act de identitate sau de a semna procesul-verbal de predare-primire a premiului duce la invalidarea câștigătorului și la pierderea dreptului asupra premiului, urmând a se apela la rezerve, în ordinea extragerii.

7.8.  Organizatorul nu va fi răspunzător pentru prejudiciile suferite de câștigători din momentul predării premiului către aceștia, indiferent de natură acestor prejudicii.

 

 1. ALTERNATIVE ALE PREMIILOR

8.1. Câștigătorii nu pot opta pentru primirea contravalorii premiului în bani sau alte obiecte și nici nu pot solicita modificări ale caracteristicilor premiului.

 

 1. TAXE SI IMPOZITE

9.1. Organizatorul Campaniei va calcula și vira la bugetul de stat impozitul cu reținere la sursă, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promoționale, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Organizatorul nu este răspunzător de plata altor taxe, impozite, obligații financiare legate de premiul oferit, acestea fiind în sarcina câștigătorului.

 

 1. FORȚA MAJORĂ ȘI CAZUL FORTUIT

10.1. În orice situație de forță majoră sau caz fortuit care împiedică sau întârzie, total sau parțial, executarea și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspundere privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată.

 

 

 1. ÎNTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA ȘI ÎNCETAREA CAMPANIEI

11.1. Prezenta Campanie poate fi întreruptă, modificată, suspendată sau poate înceta în orice moment în cazul în care Organizatorul decide, cu anunțarea prealabilă a acestei decizii cu 24 (douăzecișipatru) de ore înainte de momentul întreruperii, modificării, suspendării, pe pagina site-ul www.sameday.ro, precum și pe pagina oficială de Instagram a Campaniei.

 

 

 1. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

12.1. Prin participarea la Campanie, Organizatorul va avea acces la datele publice ale participanților, asa cum acestea se regasesc pe profilul de Instagram. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Organizator, în calitate de Operator de date cu caracter personal și pot fi comunicate catre societatea Pastel AGE SRL, persoana juridică română, cu sediul în București, Str.Ardeleni nr.33, înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr.J40/6356/2006, având codul unic de înregistrare 18591201, in calitate de provider de servicii care administrează pagină de Instagram a Organziatorului, precum și furnizorilor de servicii IT ai societatii DELIVERY SOLUTIONS S.A.

12.2. Menționăm că împuterniciții Organizatorului oferă o securitate a datelor cu caracter personal cel puțin la fel de ridicată cu cele oferite de către societatea DELIVERY SOLUTIONS S.A.

12.3. De asemenea, conform obligațiilor legale, Organizatorul poate comunica datele participanților către autoritățile publice.

12.4. Operatorul va colecta de la participanți următoarele date cu caracter personal: nume și prenume, iar în cazul persoanelor desemnate câștigătoare ale Campaniei, vor fi colectate următoarele date cu caracter personal: nume și prenume, număr de telefon, adresa de livrare, dată nașterii, precum și orice date necesare în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ale Organizatorului în vederea acordării premiilor.

12.5. Datele cu caracter personal ale participanților la Campanie vor fi colectate de către Operator în scopul:

 1. i) organizării și desfășurării Campaniei;
 2. ii) desemnării și validării câștigătorilor;

iii) atribuirii premiilor in atentia castigatorilor și îndeplinirii obligațiilor fiscale de catre Organizator.

Prin participarea la Campania „SAMEween”, persoanele participante își dau acordul în vederea prelucrării datelor cu caracter personal în scopurile prevăzute la urmatorul Art.13.5.

12.5. Participantul la Campanie, în calitatea sa de persoană vizată are, conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind liberă circulație a acestor date, următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergere, dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a obiecta și dreptul de a se adresa cu o plângere Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.

În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București

Telefon: 0318.059.211; 0318.059.212

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Exercitarea drepturilor mai sus menționate se poate face atât prin transmiterea unei solicitări prin e-mail la adresa data.protection@sameday.ro, cât și prin poștă sau curier la adresa: București, Splaiul Independenței nr.319, Clădirea Ob 17C, Sector 6, cu mențiunea “în atenția Responsabilului Sameday cu protecția datelor/DPO”.

Datele cu caracter personal ale participantilor pot fi stocate pentru perioade determinate conform următoarelor criterii: (i) duratele prevăzute de legislații specifice (precum legislația contabilă); (ii) duratele maximale în care aspecte de răspundere juridică ar putea fi atrase față de Organizator; și (iii) durata necesară din punct de vedere practic la expirarea perioadelor legale sau de prescripție juridică pentru anonimizarea sau eliminarea efectivă, având în vedere dificultățile de identificare a momentului de colectare a unor date.

Sameday Delivery S.A. urmărește o abordare minimalistă a prelucrării, inclusiv prin stocare, a datelor cu caracter personal, scop în care are în vedere evaluarea din timp în timp a posibilităților practice și riscurilor ștergerii, anonimizării sau unor măsuri similare cu privire la datele cu caracter personal prelucrate.

Consecințele nefurnizării de catre participant a datelor cu caracter personal pot fi urmatoarele: imposibilitatea de a fi înrolati/inregistrati în prezenta Campanie, imposibilitatea desemnării ca și câștigător sau imposibilitatea livrării premiului, după caz.

 

 1. TEMEIUL LEGAL

13.1. Prezentul Regulament este în conformitate cu prevederile O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, H.G. nr.333/2003 – Norme metodologice de aplicare a O.G. nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață.

 

 1. LITIGII

14.1. Eventualele neînțelegeri apărute între Organizator și participanții la Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, acestea vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești române competențe din București, în conformitate cu prevederile legislației române.

 

 1. CONTESTAȚII

15.1. Cererea scrisă a participanților la Campanie în vederea sesizării Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului Regulament va fi transmisă Organizatorului în termen de maximum 48 (patruzecișiopt) de ore de la publicarea numelui câștigătorilor, orice sesizare în acest sens, depusă după trecerea termenului de mai sus fiind considerată caduca. Intervalul următor de 15 (cincisprezece) zile calendaristice este destinat soluționării contestații care ar putea fi formulate conform celor menționate anterior.

 

 1. ALTE REGLEMENTĂRI

16.1. În caz de tentativă sau fraudă a sistemului IT, abuz sau orice acte îndreptate împotriva și la adresa Organizatorului sau partenerilor acestuia, acesta își rezervă dreptul de a lua toate măsurile necesare pentru remedierea situației și tragerea la răspundere în condițiile legii a celor vinovați, inclusiv, dar fără a se limita la descalificarea Participanților la Campanie.

Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru imposibilitatea participării la acest Regulament din cauza unor erori de software sau din cauza unor cauze care nu depind direct de Organizator, cum ar fi defecțiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet, etc.

Organizatorul va lua toate măsurile necesare pentru desfășurarea Campaniei în condițiile normale conform celor prezentate, însă nu își asumă răspunderea pentru eventualele nemulțumiri, contestații ale participanților, care nu vizează încălcări ale cadrului legislativ în vigoare.

În cazul în care câştigătorul unui premiu este o persoană lipsită de capacitate de exerciţiu, acesta este îndreptăţit să între în posesia premiului numai prin intermediul tutorelui legal, incluzând semnarea de către tutore a unei declaraţii date cu încuviinţarea Autorității tutelare dacă este cazul potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum şi de plată a oricăror daune sau pretenţii de orice natură legate de premiul respectiv şi de participarea la prezența Campanie.

În situația în care premiul nu poate fi acordat, acesta rămâne în posesia Organizatorului care poate dispune liber de acesta în manieră pe care o va consideră necesară sau potrivită intereselor sale.