Regulament

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

„BLACK WEEK”

 

Articolul 1. Organizatorul campaniei

Art. 1.1. Campania „Black Week” (numită în cele ce urmează şi „Campania”) este organizată de DELIVERY SOLUTIONS S.A. (numită în continuare “Organizator” sau “Sameday”), titulară  și operator al brand-ului Sameday Courier, persoană juridică română, cu sediul în Bucureşti, Spl. Independentei, nr 319, sector 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. J40/7031/2008, Cod Fiscal RO 23743772, reprezentată de dl. Lucian Baltaru, în calitate de Director General.

Art. 1.2. Campania  promoţională se va derula conform regulilor din prezentul regulament oficial (numită în continuare „Regulamentul”) fiind obligatoriu pentru orice participant la Campanie (numită în continuare „Participant”). Regulamentul oficial va fi pus  gratuit la dispoziția oricărei persoane interesate  pe site-ul Organizatorului  www.sameday.ro/blackweek, putând fi comunicat  solicitantului prin email  pe baza unei cereri trimise  de către acesta la blackweek@sameday.ro.

Art. 1.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricare din condiţiile stabilite în prezentul Regulament în perioada desfăşurării Campaniei, din motive întemeiate, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestora pe site-ul. www.sameday.ro/blackweek. Actele adiționale la Regulament, vor face parte integranta din acesta. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru luarea la cunoștință a modificărilor de către participanți, atâta timp cât acestea sunt afișate pe site.

 

Articolul 2. Denumire. Durată. Locul desfăşurării.

Art. 2.1. Campania promoţională poartă denumirea „Black Week”.

Art. 2.2. Campania promoţională se desfăşoară pe teritoriul României în perioada 2 Decembrie 2019  ora 00:00 – 31 decembrie 2019  ora 23:59.

 

Articolul 3. Servicii participante la Campanie

Art. 3.1. Serviciile participante la Campanie sunt  serviciile Sameday de tip Next Day sau Easybox, așa cum acestea sunt definite pe site-ul www.sameday.ro, achiziționate in perioada 2 Decembrie 2019 ora 00:00  – 13 Decembrie 2019 ora 23:59. de pe https://newcustomers.sameday.ro/register,   prin intermediul platformei online  sau  prin intermediul unui consultant de vanzari.

 

Articolul 4. Dreptul şi condiţiile de participare

Art. 4.1. De această campanie beneficiază persoanele juridice cu sediul social pe teritoriul Romaniei care indeplinesc cumulativ următoarele trei conditii:

  1. se numara printre primii 50 de clienți care incheie in perioada 2 Decembrie 2019 ora 00:00  – 13 decembrie 2019 ora 23:59 un contract cadru de prestari servicii de curierat, pentru unul dintre serviciile NextDay sau Easybox, pentru primele expedieri care indeplinesc cumulativ urmatoarele doua conditii: au greutate mai mica de 38 de kg si contin maximum 3 colete.
  2. Plasează în perioada 2 Decembrie – 13 decembrie un număr minim de 5 comenzi sau activează serviciul Easybox
  3. nu au inregistrat nicio comanda in reteaua Sameday in intervelul 1 August 2018 – 28 Noiembrie 2019

 

Articolul 5. Mecanismul campaniei

 

Art. 5.1.  Campania va deveni activă pe data de 2 Decembrie  ora 00:00.

Art. 5.2.  Primii 50 de clienți care vor încheia, prin intermediul  platformei online sau a unui consultant de vânzări,  un contract cadru de prestari servicii de curierat, asa cum sunt definite in Art. 4.1. punctul 1,  in perioada 2 Decembrie 2019 ora 00:00   – 13 Decembrie 2019 ora 23:59,  vor  fi automat înscriși în Campanie și vor avea șansa de a beneficia de prime constând în expedieri gratuite in reteaua Sameday in functie de volumul de expedieri generate până la finalizarea Campaniei, respectiv 31 Decembrie 2019, ora 23:59.

Art. 5.3. Clienții înscriși în Campanie vor fi anunțați prin email/cont din platformă.

Art.5.4.  Participanții la Campanie vor  primi următoarele prime:

 

5.4.1. pentru  un număr cuprins între  20 si 299  de expedieri generate pana in data de 31 Decembrie 2019, Participantul  va beneficia de primele 10 de expedieri gratuite

5.4.2.  pentru un număr cuprins între  300 si 999  și   de expedieri generate pana in data de 31 Decembrie 2019, Participantul  va beneficia de primele 50 de expedieri gratuite

5.4.3. pentru un număr mai mare de 1000 de expedieri generate pana in data de 31 Decembrie 2019, Participantul  va beneficia de primele 100 de expedieri gratuite

5.4.4. Pentru activarea serviciului Easybox, asa cum este definit in cadrul site-ului sameday.ro,  participantul va beneficia de 5 expedieri gratuite asociate acestui serviciu, care trebuie utilizate pana la sfasitul campaniei. In cazul in care aceste expedieri nu sunt utilizate pana in data de 31 Decembrie 2019 ora 23:59, nu se reporteaza.

Exclusiv pentru activarea serviciului Easybox, participantul trebuie sa utilizeze o modalitate de integrare de tip API (Application Programming Interface).

Art.5.5. În data de 03/06  ianuarie 2020 Organizatorul va număra totalul expedierilor generate de către fiecare Participant și în funcție de numărul acestora,  Participantul va primi numărul de expedieri gratuite, urmând a achita doar expedierile ce nu se încadrează în gratuitate. Pentru claritate, dacă un Participant va genera în perioada  2 Decembrie ora 00:00- 31 Decembrie 2019, ora 23:59 un număr total de 103 expedieri, acesta va primi gratuit primele 10 de expedieri care intra sub incidenta campaniei, urmând a achita 93 expedieri.

 

Articolul 6. Taxe şi impozite

Art. 6.1. Organizatorul Campaniei este răspunzator de plata taxelor sau obligaţiilor financiare, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 6.2. Prezenta Campanie se desfăşoară cu scopul stimulării vânzărilor.

 

Articolul 7. Forţă majoră. Caz fortuit

Art. 7.1. Pentru scopul acestui Regulament, forţa majoră înseamnă orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil care au ca efect  imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. Cazul fortuit este un eveniment care nu putea fi prevăzut şi nici împiedicat de către Organizator.

Art. 7.2. Dacă o situaţie de forţă majoră sau caz fortuit împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1351 C.civ. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră sau cazul fortuit, este obligat să comunice participanţilor la Campanie cazul existent în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră sau caz fortuit.

 

Articolul 8. Litigii

Art. 8.1. Orice reclamaţie având ca obiect Campania poate fi adresată în scris la adresa sediului social al Organizatorului specificată în acest Regulament sau trimisă pe email la blackweek@sameday.ro  în termen de maximum 7 zile calendaristice de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.

Art. 8.2. Eventualele neînţelegeri apărute între Organizator şi participanţii la campania promoţională se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.

 

Articolul 9. Întreruperea campaniei promoţionale

Art. 9.1. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a întrerupe campania promoţională oricând pe parcursul desfăşurării acesteia, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzătoare (afişare pe site, social media, aplicatie client eAWB, etc.).

Art. 9.2. În situaţia în care Campania este întreruptă/suspendată, Organizatorul va acorda beneficiile campaniei Participanţilor care au îndeplinit condiţiile Campaniei până la data suspendării sau întreruperii, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 

 

 

Articolul 10. Limitarea răspunderii

Art. 10.1. Organizatorul este îndreptățit să să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, abuz, sau a oricărei  acțiuni care ar putea afecta imaginaea campaniei și a Organizatorului.

Art. 10.2. Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru pierderile, întârzierile sau întreruperile neanunţate ale serviciului de Internet, generate de reţelele de telefonie mobilă sau de oricare alte defecţiuni sau probleme tehnice independente de voinţa Organizatorului

art. 10.3. În cazul în care Organizatorul constată că un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda/anula oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului câştigător. În cazul în care Organizatorul constată asemenea situaţii după ce beneficiul a fost deja acordat, respectivul câştigător va restitui Organizatorului contravaloarea acestuia.